څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس بر غزل بیدل رح ( بر ِ یار اگر پیام ِ دل ِ تنگ می فرستم)ا


بر ِ مطرب ِ بد آمـــوز دف و چنگ می فرستم
رم ِ آهـــــویی ختـــن را به پلنگ می فرستم

به خمار باده مستـان می و بنگ می فرستم
بر ِ یــــــار اگـــر پیــــام ِ دل ِ تنگ می فرستم
به امیـــــد باز گشتن همـــه رنگ می فرستم

—————-
اگـــرم شود میســـــــر بمن عمـــــر جاویدانی
همـــــی کارمی بدلهـــــا همـــه تخــــم مهربانی
مشت خاک را چه حاصل زغرور و شخ کمانی
در صلـح می‌ گشـــــــــاید ز هجــــــوم ناتوانی
مژه‌ وار هر صفـــی را که به جنگ می‌فرستم

—————-
بفـــرازمی ز همـــت سر خود بچـرخ ِ گردون
ز خــدا و طالع ِ خود شده ام همیشـه ممنون
به شهید ناز عشقت چه خطر به رخت گلگون
نی‌ام آن که دستـــگاهم فکند به ورطه ی خون
پر اگر بهـــــم رسانـــــــم به خدنگ می‌فرستم

—————-
به نوای بلبــــل عشق عــرق از گلاب ما کش
دل دردمــــــــند مــــــــا را تو ز وادی بلا کش
بگشـای چهـــــــره ات را و حقیقت از گوا کش
اثر پیـــــــام عجــــــــــزم ز خرام اشک وا کش
به طواف دامن امشب دو سه لنگ می‌فرستم

—————-
عجب است ز فطــــــرت دوُن برود خیال باطل
گل آفت است یکســـــــــــر بر صیــــد تیغ قاتل
ز تلاش نابجــــا ات به ظفــــر نـــــگردی نایل
ز درشتـــــــی مـــــزاجت نی‌ام ای رقیب غافل
اگر ارمغــان فرستــــم به تو سنگ می‌فرستم

—————-
به غــریق ِ بحر عشق به نجات ساحلی نیست
گل بــــــــاغ آرزو را ز خمــــوشی بلبلی نیست
شب و روز انتظارم به رسیـــدن حاصلی نیست
به هزار شیشه زین بزم سر وبرگِ قلقلی نیست
ز شــــکست دل ســلامی به ترنگ می‌فرستم

—————-
همه لذت دو عالــــــم ندهـــــــم به یک گدازت
به سجودت اوفتـــــــــــادم بنمــــایم اهل زارت
تویی بهر من چو محمود منی غمــــزدا ایازت
ز جهــــان رنگ تا کی‌ کشــــــــم انتظار نازت
تو بیــــــا و گـــــر نه آتش به فرنگ می‌فرستم

—————-
دل دردمنــــــــــد “محمود” شده ناصبور بیدل
به اعجــــــاز نـــــــاز دارد بکلام ِ طور بیدل
همـــــــــه عالـــــــم معنی بُوَد و شعور بیدل
اگــــــر انتظـــــار باشــــــد سبب حضور بیدل
همه‌ گر زمان وصل ‌است به درنگ می‌فرستم

—————-

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us