څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مخمس برغزل: رهی معیری


میشوم افســـــــــر اگـــــــر او شــوق باداری کند
با خدنگ نــــــــــــــــاز خود بر مـــا سپهداری کند

دلبـــــــــــــر بی باک مــــا گــــــر فکر دلداری کند
بخت نا فــــــــــرجام اگـــــر با عاشقان یاری کند
یــــــــــار عاشق ســــــــــوز ما ترک دلآزاری کند
———-
قامت استاده ی ســــــــــرو اش بمن شد آفتی
چشــــــــــم زیبــــــایش ربود از من روال راحتی
غیــــــــــــر من دیــگر ندیده این جمال و طلعتی
بر گذرگاهش فــــــــــــــرو افتــادم از بی طاقتی
اشــــــــــک لرزان کی تواند خویشتن داری کند
———-
زخـــــــــــم های قلب من با سـوزن مژگان بدوز
آی و این خلوتگـــــــــــه ی تاریــــک را آتش فروز
میـــروم از خویش تا یـــــــــــــاد تو میــآرم هنوز
چـــــــاره ساز اهل دل باشد می اندیشه سوز
کو قــــــــــدح؟ تا فارغــــم از رنج هوشیاری کند
———-
تیــــــــــــــر از چاچ کمان خود بمن میـــــکن رها
خون خود در دفتــــــــــــر دست تو میسازم حنا
عشق کی گـــــــــردد بمرُدن از دل عاشق جدا
دام صیــــــاد از چمن دلخـــــــــــواه تر باشد مرا
من نه آن مرغــــــــــــم که فریاد از گرفتاری کند
———-
یک جهان امیــــــــــد دارم، یک جهانم آرزوست
کهکشانهای خُم نیــــلی بمن جام و سبوست
گرچه آن مهرو کمــــــی بی اعتنا و تند خوست
عشق روز افـــــزون من از بیوفایی های اوست
میـــــــــگریزم گـــــــــر بمن روزی وفــــاداری کند
———-
کو دمــــــــــــاغ مست تــا نوشد ز جام مـا مُلی
کیست؟ تا داند هـــــــــزاران داستـــان از بلبلی
هریکی افتاده می بینــــــــــــم به زنجیر و غلی
گوهــــــــــــر گنجینــــه ی عشقیم از روشندلی
بین خوبــان کیست؟ تا مــــــــا را خریداری کند
———-
از محیط و کشــــــــــــور ممتـــــاز می آید رهی
با هـــــزاران عشق و سوز و ساز می آید رهی
در جمــــع اهــــــــــل ادب دمساز می آید رهی
از دیـــــــــــــار خواجــــه ی شیراز می آید رهی
تا ثنــــــــــــــــای خواجــــــه عبدالله انصاری کند
———–
شد بهــــــــــــــاران تا نمودم این غزل را انتخاب
امپـــــراطور عمق لذت بــــــــرد از این شعر ناب
گلستـــــــان مـــــا معطـــــر بــــــاد از بوی گلاب
میرسد با دیده ی گوهر فشان همچون سحاب
تا بر این خـــــــــــاک عبیـــــر آگین گهرباری کند
———
یکشنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
که برابر میشود به ۰۷ جولای ۲۰۱۳ میلادی
ســـــــــــــــــــرودم
احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us