څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نیک و بـدی جهان عمـل و طرح نو کندنیک و بــــدی جهـــــان عمـل و طرح نو کند

هــــر کس هـــــر آنچه کِشت نماید درو کند

دست است هر کجا ســـــر دست دگر قوی

از ترس گـــــــرگ، گربـه ی بد خو میو کند

اهل شــــــــرف فتـــــــــاده تهی بار ناکسان

از خود فروشــــــــــی دبدبه را مرده ...و کند

نامــــــوس باختـــــــه نشود حـــــامی وطن

در پیش پای خصــم، چو سگ رفته خو کند

افسانه گشت نام قنـــــــاعت در این محیط

در عصــــر مــــا شاه به گــدا هم سدو کند

پست فطرتیست حاصل افـــــــراد بی وقـــار

نشــــــــــــه دمـاغ خویش به نوش قجو کند

آب از گلو بلنــــد تـــــر و، بچه زیـــــــر پای

از بهــــــــــــــر نام دختـــــر و زن را گـــرو کند

حرص و طمع که باعث درد ســر است وبس

این کودکان ز شیــــــرنی بسیــــــــار تو کند

قطر شکم به صوفی ز هــر چه مقدم است

در مرده شــــاد گــــــــــردد و کیف از پلو کند

زاهـــــــــــد ز عقل ناقص و اندیشه ی کثیف

از بی کمــــالی قصـــــــه ی جن و به بو کند

محمـود شـادمانی از این گمــــرهان مجوی

صبح امیــد بر ســـــــــــرت از غصه شو کند

------------------------
چهار شنبه 20 حمل 1393 هجری آفتابی

که برابر میشود به 09 اپریل 2014 میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us