څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

بلبل من از کجا شیرین زبانی میکنی


بلبـــل من از کجـــــــــا شیرین زبانی میکنی
بر ســــر ما نـــــاز و کبــر نو جوانی میکنی
خورده ام پیکـــان عشق و بسمـلم در راه تو
ای پـــــری تاکی به من نامهـــــربانی میکنی
شور و آه و ناله ای من ششجهت در برگرفت
چهــره ام را از غمی
عشقت خزانی میکنی
کرده ای فوتبـــــــال قلبی ناتوانــــان را چرا
خویش را بازیـــــــــگری جام جهانی میکنی
از خردمنـدان چه دیدی؟ جهل کردی انتخاب
در جمع نابخــــــردان پــــــاده چرانی میکنی
است اینجـــــا گلشن امیــــــد جوش نوبهار
رفتــــــــه ای بر مدعیــان سایه بانی میکنی
نامه ای عهد و وفا از خون قلبـم داشت رنگ
با من مسکین فقــــط عهــــد زبانی میکنی
حیفــم آیـــد از دل پاک و جوان و ســــاده ام
کاین چنین با من خطایی جــاودانی میکنی
با همــه لاف و گـزاف و، وعده های خام خود
میگریـــــــزی و پیــــــــــــام لن ترانی میکنی
خیــز و بشکن این طلسم ننگ و ناموزون را
تاکجـــــــا خود را فــــــدای این و آنی میکنی
همچو کوه میباش،قــــاف همت خود را بناز
از خس و خاشــاک تاکی پشتبانی میکنی
میشوی روزی پشیمان و، پریشـان و غمین
با همـــه عقل که گویـــــا نکته دانی میکنی
آخـرین زور ات به محمود و وفـــا او رسید
خجلت محض است با من قهرمانی میکنی
------------------------
جمعــــه 22 حمــــل 1393 هجـــری آفتــابی

که برابر میشود به 11 اپـــریل 2014 میلادی
ســـــــــــــــــرودم
احمد محمود امپراطور
احمد محمود امپراطور

از کتابخانۀ:

احمد محمود امپراطور

نویسنده:

احمد محمود امپراطور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us