څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

زعیم فردا


زعیم فردا

مصطفی «عمرزی»

اداره ي كنوني با میراث تحميل بازيگران بحران ها در افغانستان (حکومت کرزی)، به راحتی نخواهد توانست نماد ملی یابد. در حواشی حکومت که اقشار جوان و آگاه افغان، برای ارتقا منتظر اند، يقين داريم كه تحميل به عنوان عنصر ناخوش آيند، تكنوكراتان و نخبه گان اداره ي كنوني را ناراحت می کند.

درز هایي كه با شماري از افشاگري ها (بيانات رابرت گيتس از ناراحتي كرزي در برابر ايتلاف عقب نشيني يا به اصطلاح مقاومت)، دريچه مي شوند تا بر كنه ي حقايق برسیم، اما به اين پرسش ها پاسخ نمی دهند كه با وجود عنصر تحميل، نخبه گان اداره ي سالیان اخیر مي توانستند و توان داشتند ضمن مساعد ساختن شرایط براي طيف آگاه، زمينه ي حضور گسترده ي جوانان افغان را فراهم آورده و براين گونه، در كنار نفع از توان آنان، اين قشر بزرگ، توانمند و همچنان زيانمند را از حدود آن انديشه ها، پندار ها و اغراضي بيرون كشند كه بيش از همه، از سوي قشر تحميلي و تنظيمي در دام هاي صيد، اسیر می مانند.

ديديم كه چه گونه هزاران جوان افغان متعلق به تمام اقوام، دنباله رو كسان و افكاري شدند كه بر محور قوميت، وابسته گي بيروني و تضاد هاي مضحك سمتي- زباني مي چرخند و آن محور ها، جوانان ما را براي شوميت حضور ناباب، ابزار می سازند.

بار ها يادآوري شده است كه زعامت های اخیر- ولو با عنصر تحميل و ملاحظاتی كه براي حفظ منافع گروه ها داشته اند- بايسته بود با درك ماهيت گروهك ها و جناح هاي زاده ي بحران، هزينه هايی را نيز از كمك هاي جهاني با زمينه هاي داخلي، ميسر مي کردند تا نماينده گان اكثريت ملت كه در رديف مردمان آموزش يافته، صاحب رسوخ و غير وابسته ي تنظيمي و حزبي بودند، با پشتوانه ي جامعه ي جوانان افغان، صاحب تشكل، حزب و دسته مي شدند و از مزاياي كار گسترده و امكاناتي كه به گونه ي مقطعه يي در اختيار دیگران قرار گرفتند، سهم مي بردند. بزرگترين مفاد مردمان غير وابسته و سهم يافته در قدرت، تامين نياز توده هاست كه اين گروه ها، به گونه ي شعوري به آن توجه دارند.

در شرايط كنوني و بر اثر فضاي ناشي از تحميل، محتمل به نظر نمي آيد به سهولت از نقش جوانان به عنوان رهبران آينده، مطمين باشيم. قشر جوان افغانستان در جوي كه آنان را در حاشيه ها پرتاب كرده است، تا بازخواني دوباره كه براي بيرون رفت نياز خواهد بود، زيانمند مي ماند. طمع از آنان به عنوان رهبران آينده، نوميد كننده است. آينده ي آنان فقط به عنوان مردان و پيرمرداني به نظر می رسد كه قرباني شده اند و ضياع توان خود را به یاد خواهند آورد. آنان در همان حاشيه هايی به آينده خواهند رفت كه در زمان حال دارند و تداوم آن، راهي در برابر آن نسل هاي آينده است كه قرباني مي شوند.

نسل قربانی امروزی، شاهداني خواهند بود تا مديريتي را لمس و احساس كنند كه از اشکال ايتلاف و معامله در نوع موروثي سقوط كرده است و با چنين خلطی، تصور آینده ای که در یک نظام قانون مند، جا و جایگاه، بقای شایسته سالاری را تضمین کنند، به سرابی می ماند که مردم را با آن، نومید می کنند.

در چنین شرایطی، نماد «زعیم فردا» براي جوانان شایسته ی ما، بيشتر در حد خیال می ماند.


از کتابخانۀ:

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us