څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

توهم بزرگی


توهم بزرگی

مصطفی عمرزی

تماشای تصویر یک تاجکستانی که با پرچم این کشور در برابر قبر به اصطلاح کوروش، احساساتی شده بود، این سوال را به میان آورد که او در این جا چه می کند؟

حکومت تاجکستان در پُر کردن تاریخ از رهگذر آسیب های روانی تاجکستانی ها که به جز افسانه و اسطوره، به مشکل، جایی در تاریخ می یابند، از میراث فرهنگی سلطنت پهلوی و اغلاط کنونی جمهوری اسلامی، هرچند در خط تضاد افتیده اند (تاجک کمونیست و فارس آخوند)، به مناسبت های مختلف، استفاده می کند.

ساخت پشتوانه از تاریخ، به ویژه استفاده از ابزار فارسیسم، در حالی که علاقه ی قلبی مجموعه ی خداستیز کمونیست تاجکستان را نشان می دهد، آنان را کمک می کند در شگرد معمولی که از یک قرن قبل شدت گرفته است، مدینه ی فاضله ی قبل از اسلام را در نارسایی ها، سوء برداشت ها و دروغ هایی برجسته کنند که در نوع همفکران آنان در افغانستان، از چند سالی ست نام های کوروش، آریایی، خراسانی و تخت جمشید، مجموعه ی بی مقدار داخلی ما را که با نقد دو ارتجاع، همیشه سرافگنده می شوند، تشویق کند تا در غرفه ها، در مغاره ها و در خلوت های خود شان، کتبی را مطالعه کنند که در دروغ های کلان، سهمی از مغالطه اند. بنابراین گویا مسیر به اصطلاح تاریخ درخشان آنان، در همه جا در خانه سازی های باستانی، قصر ها و عمران، حال زاری را وارونه خواهد کرد که در یک قرن تجربه ی سیاسی در افغانستان، بیش از همه ناچیز بوده اند.

استفاده ی گسترده از آن آثار تاریخی که بر اساس جعلیات و دروغ های بزرگ، وارد جامعه ی فکری و فرهنگی افغانستان شده اند، در این مسیر در تاجکستان فقیر، حتی وارد رسمیات می شوند.

یک اوفزاده ی تاجکستانی با پرچم آن کشور، در برابر مقبره ی مادر سلیمان که جعلاً منسوب به کوروش شده است، متاثر از سیاست های فرهنگی ننگین جمهوری کمونیستی تاجکستان، اصالت های هویت خویش را فراموش کرده است. او در برابر نمادی از تمدن هلنی- یونانی، همانند فارسیستان فریب خورده، خیال می کند نقش باستانی تاجکستانِ مید ان روسیه (MADE IN RUSSIA)، خیلی بزرگتر از اوفستان (تاجکستان) کنونی آنان است که بخشی از مسلم ترین جغرافیای فقر از گذشته های پیش از شوروی تا کنون، باقی می ماند.

سیاست های فرهنگی کمونیستان تاجکستان که با تقابل دشمنانه در برابر فرهنگ اسلامی قرار گرفته اند، باوجود مساله ی انسان محور سوسیال- کمونیسم، چهارنعل به سوی هویت طلبی های مذموم قومی بر اساس نسخه ی عقب مانده ی فارسیسم، سیمایی از فرهنگ و تاریخ تاجکستان ساخته اند که اگر بماند، نسل های آینده ی این کشور که اکنون سرایت دهنده گان آن در حوزه ی افغانستان نیز اند، بیمارانی خواهند بود که با ذهنیت عقب مانده، شوونیستان درجه اول جهان سوم می شوند.

فزون خواهی های ستمی گری در افغانستان، بدون شک با نگرش رهروان این جریان ننگین بر تواریخ جعلی و محتویات فارسیسم عقب مانده، مشکلی ست که ناگزیر می کند نقد محتویات فارسیسم را، در جایی که حتی بسیار فارس زده نیز است، در افغانستان داشته باشیم؛ زیرا «علاج حادثه، قبل از وقوع باید کرد»؛ بهتر از سرمایه گذاری بر مرضی ست که نمونه ی ستمی آن، پنجاه سال است سرزمین و بخشی از مردم ما را آلوده می کند.»

توهم بزرگی، بیماری مسری معروفی ست که از جعلیات تاریخی نیز حاصل می شود. در جغرافیای جهان سوم، بیماری مهلک توهم بزرگی، دید خصومت آمیز به تنوع قومی را دامن می زند.

برکنار از عقب مانده گی هایی که در کل جغرافیای جهان سوم، نمونه دارد، حس مهتری و کهتری در میان گروه هایی که در تحریف و سوء برداشت از تاریخ، سبک و سنگین می شوند، در هر دو طرف زیان بار است.

گروهی در توهم بزرگی با ذهنیت هایی اشباع می شوند که در محور فارسیسم ایرانی، اشتیاق به مصادره ی فرهنگ ها و اراضی دیگران به نام ایرانی و فارسی مشهود است، اما گروهی که ظاهراً بد عنوان می شوند با نگرش نفرت به تعدی دیگران، به تقابل رو می آورند.

آن چه در بررسی مشکلات منطقه ی ما همواره از چشم افتیده است، نگرش سالم به پس منظر تاریخی است. برای ایجاد تسهیلات همسایه گی و منطقه یی، توهم بزرگی که منشه ی کهتری و مهتری می شود، بسیار مخرب و زیان آور است.

شرح تصویر:

یک تبعه ی تاجکستان با حس توهم بزرگی در برابر قبر مادر سلیمان که جعلاً معروف به آرامگاه کوروش هخامنشی می باشد، ایستاده است. چندی قبل از درز های این قبر، استخوان های سگ به دست آمد که باعث مسخره گی های فراوان شد.

دکتور شهریار زرشناس از اساتید بزرگ ایران، یاد آوری کرده است که در پاسارگاد، استخوان های زن ها نیز کشف شده است. به این اساس، افسانه ی قبر مادر سلیمان به جای کوروش مذکر، واقعی تر می نماید.


از کتابخانۀ:

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us