څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

د هېڅ چا د واکمنۍ ګدۍ


د هېڅ چا د واکمنۍ ګدۍ

(معرفی فلم مستند تختگاه هیچ کس)

مصطفی عمرزی

نگرش غیر معمول، به معنی توسعه ی تدقیق تاریخ، از کنار تالیفات، روایات و بیانات می گذرد. در این سنت نو، لمس تاریخ، تطابق، موازات و همگونی ها، نسخه های نوشتاری، روایی و بیانی را در برابر هم قرار می دهد.

به اساس نیاز به روشنگری هایی که از سایه ی مخوف تروریسم فکری می کاهند، آثار تاریخی نه فقط منطقه ی ما، بل پس از جنگ دوم جهانی در تمام جهان در منصه ی تدقیق علمی و عقلانی قرار گرفته اند.

به دنبال یافت روشنگری های اساتید ایرانی، شبهاتی یقینی شدند که برداشت ما از تاریخ، چنانی که جا افتاده، درست نیست. سعی کردیم به تعمیم این افاده بپردازیم، آن چه در منصه ی تواریخ رسمی در افغانستان می شناسیم، به گونه ای با ریاکاری توام شده است.

عمق تاریخی، نسخه هایی را خلق می کند که از نگاه همگونی با آن چه از گذشته ی تاریخی افغانستان در دست داریم، مطابقت ندارند. به گونه ی مثال، رویت یونانی تمدن و فرهنگ را به نام اشکانی، تقلب کرده اند. این غایه ی مغرضانه، بیشتر در پی مصادره ی گذشته به نفع گروه ها و تبار هایی صورت می گیرد که در جیوپولتیک منطقه، به منظور حفظ سیطره و تداوم کشیده گی های زمان استعمار، به قدرت رسیده اند.

رویداد ناگوار حاکمیت پهلوی اول در ایران که با تبارگرایی فارسکی، روی واقعیت های تاریخی اقوام و گذشته های چند هزار ساله ی غیر فارس ها در ایران پهن شد، از منظر دست آویز فرهنگی، اکنون در جمهوری کمونیست تاجکستان نیز به اپدیت اندیشه هایی کمک می کند که با نگرش استعمال ابزار زبان و فرهنگ، به جغرافیای وسیعی چشم دوخته اند که از رهگذر جا افتاده گی، فقط به پرستیژ سیاسی فارس منجر می شود. به این اساس، حذف هویت ها، فرهنگ ها و مصادره ی اقوام غیر فارس بر اثر رویت زبان یا خلط فرهنگی، گونه ای از توهم هژمونی را زاده است که با واقعیت های نضج فارس در منطقه، همخوانی ندارد. بنابراین حمایت از پروژه های جعل گسترده در منطقه که از ابنیه تا نسخ و روایات تاریخی، از مبدای فارسکی به وضوح تاجکی یا فارسی ایران برسد، در مفهوم دیگر، شدت تهاجم فرهنگی بر ضد اکثریت پشتون ها، اعراب، ترکان و ... اقوامی را بیشتر کرده است که در منطقه ی وسیع آسیای میانه، صاحب شان، قدرت و اکثریت استند.

تهاجم فرهنگی برای اشباع اذهان، با این ذهنیت که تاریخ منطقه را به نفع فارسیسم، مصادره کنند، با امکانات گسترده ی مالی در زمینه ای که متاسفانه در افغانستان ما پایه های اعتقادی فارسیسم (آریایی- خراسانی) را در نصاب و رسمیات پذیرفته اند، جا را به این بهانه پُر می کند که مجموعه ی تاریخی گذشته، سند واضح هژمونی مردمانی ست که فقط در صد سال اخیر، شناخته می شوند.

سعی ما برای جلوگیری از فجایع فقر فرهنگی نو که در تاریخ معاصر افغانستان به نام ارتجاع سقوی شناخته می شود، در این نوبت با پیچیده گی های بسیاری توام است. ریزش ایدیالوژیک حکومت ها، جلو ایده های سد می شود که متاسفانه بر اثر پذیرش جعلیات خراسانی- آریایی، افغانستان را در برابر تواریخ جعلی، معلق می کند. گونه ی دیگری از افغان ستیزی به نام آریانا و خراسان از بطن اشتباهاتی بیرون شده است که در مقوله ی تاریخ رسمی پذیرفته ایم.

در کشور ما، کم نیستند آثار و ابنیه ای که تواریخ چند هزار ساله دارند، اما تسجیل آن ها به تواریخ جعلی، به مدعایی منجر می شود که شماری از مردمان نوظهور (ناقلین آسیای میانه) و گروه های اتنیکی که بیشتر از حیات اجتماعی روستایی، هویت تاریخی ندارند، برخلاف واقعیت های زیستی، در جمع مدعیانی اضافه شوند که از رهگذر افراد تحصیل کرده و باسواد، به فارسیسم ریفرنس می دهند. ادعا های عجیب و غریب، مانند داستان عجب و رجب، ستیز سیاسی را وارد فاز دیگری کرد تا در این نوبت، از مهارت های فرهنگی استفاده کنند.

ماخذ کوروشی و هخامنشی ستمیان، هشدار دهنده است! این بینش که اکنون در تاجکستان کمونیست، در پی خلق ایده ی هژمونی در برابر بیش از 50 درصد غیر تاجک، قدرت یک اقلیت قومی را نهادینه می سازد، با ابهت جعلی، مواد ممد تواریخ مزخرف آریانا و خراسان شده است. سعی می شود با این نسخه به پشتوانه ی ارز تواریخی بیافزایند که افغان ستیزی، ترک ستیزی و عرب ستیزی را اصل می داند.

با تعمیم ایدیالوگ های روشنگری در حالی که به حفظ سلامت اجتماعی توجه می کنیم، در این سعی، غایه ی ما تحفظ تاریخ بشری افغانستان نیز است؛ زیرا مصادره ی آثار و ابنیه ی کهن که می کوشند در شعاع فارسیسم با جعلیات شعوبیه ی هزار سال قبل و بعد وصل شوند، اگر هم به کلیت عمومی نرسند، پایه های اعتقادی آنان، کشیده گی های تباری و اجتماعی را به ضرر روحیه ی ملی بیشتر می کنند.

مستند «تختگاه هیچ کس»، ابتکار هنری روشنگری های تاریخی است. این فلم، صحت تحقیقات و ایده هایی را تایید می کند که برای نخستین بار به گونه ی گسترده از سوی پژوهشگر نامدار ایران، زنده یاد استاد ناصر پورپیرار، انتشار یافتند.

با معرفی کتاب «تخت جمشید، بنای ناتمام است» و مجموعه ای که به نام «خطوط راست در مخطوطات کج»، منتشر کرده ام، عجایب همخوانی هایی رونما شد که صاحبان آن آثار با تطابق نوشته های مرحوم استاد پورپیرار، به تصویر کشیده اند.

فلم مستند «تختگاه هیچ کس» با هنر هفتم، اجزای به هم پیوسته ای از روشنگری هایی را در برابر بیننده گان قرار می دهد که قبلاً به سطح کتاب و تصویر باقی مانده بودند. برپایی شور و هیجان کاذب با روایاتی که گویا تخت جمشید ولایت فارس ایران، محل تجمعات افسانه یی رونق و شگوفایی بوده است، در کنار این که برای عنصر بی ماهیت فارسی، پشتوانه می سازد، به تعمیم ذهنیت هایی کمک می کند که این شکوه ی تاریخی، به وجاهت سیاسی صاحبان اقتدار کنونی، صحه می گذارد. همین نکته، با هشدار تلقی اهمیت روشنگری هایی توام می شود که با خوانش عمق تاریخی خاص، در پی سوء استفاده ی سیاسی استند. راه اندازی گونه ی دیگری نسخه های تاریخی که عملاً به ادبیات فرهنگی ستمیان مبدل شده است، حالا از نسخه های هخامنشی نیز استفاده می کند.

درک اهمیت روشنگری ها و توجه بنیانی بر معضلات ایدیالوژیک، محور های مختلف افغانی نیز دارد. مستند «تختگاه هیچ کس»، فراتر از تذکار خبری، وارد حوزه ی تحلیل و تفسیر ما شده است. نسخه ی نوشتاری و تصویری این مستند، به فضای مجازی افغان ها راه یافته بود، اما به گونه ی محدود و خاص.

رشد و تنوع رسانه های مجازی افغان ها، محدوده ی خواننده گان را با کثرت مخاطبانی که از مجموعه ی شاید میلیونی، روی چند آدرس تقسیم می شوند، به این ذهنیت می افزاید که باید فرآورده های فرهنگی روشنگر و مهم را به همه برسانیم.

مستند «تختگاه هیچ کس»، به گونه ی نوشتاری و تصویری در دو زبان ملی دری و پشتو، انتشار یافته بود. این کوشش خوب در شمار تلاش هایی شمرده می شود که از چند سال قبل، افغان های حساس در مساله ی تهاجم فرهنگی را تشویق می کرد.

استاد رحمت آریا که از نویسنده گان و مرتجمان مشهور افغان مقیم کانادا است، در جریان تعاطی فرهنگی با من از تلاشی یادآوری کرد که مرا خرسند ساخت. این خرسندی بیشتر بر اثر ترجمه ی پشتوی متن های مستند «تختگاه هیچ کس» بود.

بسیار کوشیده ام با جلب نظر فرهنگیان افغان از منظر ترجمه ی آثار روشنگر ایرانی در افغانستان، این جریان مصلح را وارد حوزه ی شبه قاره نیز کنیم. یافت نسخه های پشتوی تحقیقات علمی و ارزشمند کسانی چون استاد ناصر پورپیرار، اول تر از همه با این هیجان به همراه شدند تا آن ها را بار دیگر در زمانی تعمیم دهیم که از زمان نشر اول آن ها در نت، سال ها می گذرد. گسترده گی کنونی و حضور میلیونی افغان ها در دنیای مجازی، ضرورت انتشار دوباره ی آثاری را بیشتر کرده است که قبلاً به گونه ی محدود، منتشر شده بودند.

در زیر، مجموعه ی 24 فایل بازنویسی متن فلم مستند «تختگاه هیچ کس» را تقدیم خواننده گان افغان می کنم. این لینک ها از آرشیف آثار استاد رحمت آریا در وب سایت «افغان- جرمن آنلاین»، اخذ شده اند. برای ایجاد سهولت های بیشتر، لینک های فلم مستند «تختگاه هیچ کس» در شبکه های «نماشا» و «یوتیوب» را نیز ضم کرده ام.

فایل های دری نسخه ی نوشتاری- تصویری مستند «تختگاه هیچ کس»:

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_01.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_02.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_03.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_04.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_05.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_06.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_07.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_08.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_09.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_10.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_11.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_farzi_aakher.pdf

فایل های پشتوی نسخه ی نوشتاری- تصویری مستند «تختگاه هیچ کس»:

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_01.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_02.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_03.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_04.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_05.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_06.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_07.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_08.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_09.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_10.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_11.pdf

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/takhgah_pashto_pai.pdf

لینک فلم در شبکه ی نماشا:

http://www.namasha.com/search?q=%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3

لینک فلم در شبکه ی یوتیوب:

https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us