څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

همسايه دست راست وصداي آشنا


همسايه دست راست وصداي آشنا

بيشتر از دوماه ميشد كه در پهلوي خانه ما يك همسايه جديد آمد واز انجايكه بعضي وقتها گپ زدن بچه هاي خوردشانرا در بيرون خانه موقع بازي شان شاهيد بوديم حس غريبي بمن ميگفت كه يك وجهه مشترك بين ما است و گاهي اين حس كمرنگ ميشد زيرا انها با زبان انگليسي واردو و گاههاهي پشتو تكلم ميكردند و نسبت به فاصله كمي دورتر وفضاي خالي زمين كه حد فاصل بين ما بود گاهي گپ زدن هايشانرا به دري را كه با امواج صدا هاي محيط و عبور ومرور وسايط نقليه مي پيچيد ما را به شك مي انداخت كه نكند اين همسايه يك خانواده هموطن ما باشد و مشغوليت هاي روزگار اين فرصت را كمتر بما ميداد تا چانس برخورد وآشنايي همديگر را داشته باشيم و اين حس شك وترد چند روز قبل به فرجام رسيد . و روزي در بالكن خانه نشسته بودم كه صداي موسيقي دلنوازي از خانه همسايه بگوش ميرسيد كه بطور قطع تصور اين تصورِ را كه اين خانواده از هند وپاكستان باشد از بين برد و با اهنگ دل آشنايي ستاره درخشان موسيقي كشور ( احمد ظاهر ) باعث شد كه يقين پيدا كنم اين خانواده وهمسايه جديد آمده يك خانواده هموطن ماست و در بين احساس اينكه هم خجالت انگيز بود و هم خوشحال كننده تصميم گرفتم با خانواده به ديدار اين خانواده وخوش آمد گويي آنها زما ن را مساعد ديده و برويم .
خجالت آور از اينكه مدتها اين خانواده هموطن همسايه جديد ما چند متر انطرف تَر شده و ما در عالم شك وترديد نتوانسيتم به خوشامد گويي انها برويم و خوشحال كننده بخاطر اينكه افتخار داشتن يك همسايه هموطن خودرا داريم .
وشايد اين احساس غريب باشد كه هموطنان ما در ملك غربت وقتي يك هموطن خودرا مي بيند يك پيوند عميق و يك احساس آشنايي ونزديكي عجيب پيدا ميكند . وچقدر اين احساس غريب تفسير هاي شيرين دارد كه هموطنان دور از وطن ما را كه سالها در ممالك بيگانه زندگي ميكنند و جز شهروندان انكشور شده اند و هيجگاه نتوانستند كشور هاي ساكن شده خودرا كشمير خود بسازند و دل شان هنوز به خرابه هاي كشور شان و اوضاع واحوال ان گرِه خورده احساس ميكنند ، به سركهاي خاكي وتكه تكه شده آن و ساختمانهاي هزارقصه گوي آن كه ديوار هايش چون لانه زنبور سوراخهاي خالي دارند وهنوز مرمي هاي جنگ نفرت و ويراني در دل ان سوراخها حكايت از قصه هاي تلخ ونفرت انگيز دارد ، افتخار ميكنند و مي دانند كه جامعه جهاني كمر همت بست و از سرمايه و فرزندان دلبند خود گذشت تا اين سوراخها را مرهم بگذارند و با دست نوازش و ترميم اين سوراخها را از چهره شهر دور كند ،تا فرزندان اين كشور بتوانند بدون هراس از سوراخهاي ممتد و ديگر بار در سايه اين ديوار ها ، به رويا هاي كودكانه شان جان وزندگي ببخشند و دريغ ، كه اين پندار ها وباور ها ، نه تنها مرهم و دست إعمار نبود بلكه دل زمين ها و ميدانها وخيابانها هم با مرمي هاي بيشتر و خطرناكتر ومرگبارتر شگافته شد و سايه ديوار هاي سوراخ شده ديگر أمن نگشت بلكه ترسناكتر از گذشته شد و بر حجم آن افزوده گشت وفرهنگ انتحار هم افزوده شد و بجاي سايه أمن ديوار هاي سوراخ شده سايه ترس ووحشت به تمام شهر ناقوس شوم مرگ را به نواختن گرفت و فرزندان بيشتر را بي رحمانه تَر ازگذشته به كأم مرگ برد . اما بازهم براي هموطنان دور از وطن ، اين كشمير به گروگان گرفته شده بدست جامعه جهاني و سفيران مرگ و خيانت همان كشمير است كه نميشود دل از ان كن و هر جا و كجا كه از اين كشمير كنده شدن بازهم جاي پاي خاكي خودرا به هيج خاكي عِوَض نميكنند و انرا ماندگار وبخشي از وجود خود ميدانند كه بدون آن با نهادن پاي شان بهر خاكي جاي ابدي نميگيرد و فراموش نميشود ،
با همه گپ هاي بدل مانده شبي قبل به ديدن همسايه نو يافته ونو رسيده خود رفتيم تا هم خوشامد بگويم وهم ابراز معذرت كنيم از اينكه دراين مدت با ذهنيت آزرده از همسايه جغرافيايي كه داريم قدم ياري ديدار نميكرد و دل ميل به احوالپرسي ، چون فكر ميكرديم اهل پاكستان هستيد !!!؟؟
در قاموس هموطنان ما اين فرهنگ ديرينه احوالپرسي و خوش آمد گويي از همسايه هميشه نو است و نو خواهد ماند ، وقتي رفتيم به ديدار اين همسايه خوش مشرب و خوش اخلاق كه عمري را در غربت اين وان كشور گذرانيده وفرزندان اش هركدام در كشوري چندگانه بدنيا آمده و زبان تكلم و گفتگو را بر مقتضاي محيط كودكانه شان ياد گرفته اند و چند سال در پاكستان وسالهاي ديگر را در هندوستان سپري كرده اند و ميراث زباني اين كشور ها را زبان گفتگو قرارداده اند ، و پس از ابراز معذرت از اين شك وترديد هاي فريب دهنده و خوش امد گويي احساس كرديم كه باهم آشنايي ديرينه هستيم كه درد هاي مشترك وقصه هاي مشترك داريم و گذشت زمان براي هم صحبتي ما نفس گير ميشد و چقدر اين همسايه گرامي ما به لهجه دري شيرين صحبت ميكرد و چقدر ظرافت ها و نكته هاي سُر ولي صحبت هارا مراعات ميكرد ، وقتي گفتم همسايه عزيز ما گاههگاي شاهد بگو ومگوي هاي به اردو وانگليسي وپشتو بوديم . لبخندي شيرين به لب آورد وگفت كه زبان ما وخانواده پشتو است و اينكه بچه ها به اردو و انگليسي تكلم ميكنند زاده همان خاك پاكستان وهند هستند وقتي در خانه پشتو و دري گپ ميزنيم بچه ها هم انرا باهم ديگر نخود وكشمش كرده براي تفهيم همديگر بكار ميگيرند و من وخانم هم اگر زماني صحبت عادي داشتيم پشتو گپ ميزنيم و اگر مطلب از ( ابزاردوستي وعاشقي بود دري گپ ميزنيم )
اين جمله همسايه آنقدر برايم پر معني بود كه براستي اين( دُر هاي دري ) چقدر مرواريد هاي گرانبها و نوازشگر ذهن وإحساس است كه هر وقت بدست دُر شناس رسيد از آن قصه هزار ويكشب وديوان هاي افسونگري ساخت كه امروز بر سر تصاحب آن دولتها ها نيرنگ ها و دسيسه ها مي چيند تا از ان خود كند و اگر بدست امواج سوران درياي سخن رسيد از آن دفتر هاي ماندگار موزن شعر وادب ساختند كه با خواندن بيتي از آن دل آرامش يابد و دلتنگي ها فرو نشاند و اگر بدست حنجره هاي طلائي رسيد از آن سروده هاي جاويدان ساخت كه دل را صيقل خستگي از روزگار دهد و روح را نوازش از دلتنگي و به شادابي و نشاط در گذشت لحظه ها فرا خواند و دريغ كه بدست مغز هاي بيمار رسيد و انرا چون گنجينه به سرقت گرفته در دهليز هاي تاريك و زير خاك فراموشي سپردند تا مبادا اين روشني اين دُر ها به درخشش گرفته شود و تعريف وتمجيد دوست وبيگانه را بر انگيزد .
ما چه كرديم با اين دُر هاي مروايد گونه خود ؟؟
كه زبان محبت و آشنايي بود و نماد زيباسخن گفتن و زيبا آراستن همديگر و پيوند مشترك خودرا كه صاحب و گنجينه دار آن بوديم به كجا رسانيديم ؟؟. و ميدانم كه در كنار آن گنج سخن هاي پشتو و ازبكي و پشه اي و هزارگي تركمني و اردو و دهها گنجنيه سخن ديگر را اگر بدون حصار وانحصار در كنار هم صادقانه ميگذاشتيم امروز خود صاحب گنجينه عظيم وبزرگ بوديم كه دنيا و مردمان آن توان قيمّت گذاشتن به آن نبود و دزدانه بر خرمن ان دستبرد نميزدند و با خوب وبد كردن و ممنوع و تكفير و حقير كردن انها بدست خود صاحبان ساختگي را در فرامرز هاي كشور خود نمي داشتيم .
تشكر از حوصله مندي شما
رضا علوي
رضا علوى

از کتابخانۀ:

رضا علوى

نویسنده:

رضا علوى| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us