څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کلمات ارزندهپر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند

مقدس ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه

عمیق ترین کلمه" باور " است در عمل ان محتاط باش

بی رحم ترین کلمه " تنفر" است... نابودش کن

سرکش ترین کلمه "هوس" است... از آن دور باش

خود خواهانه ترین کلمه "من" است...از ان حذر کن

ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو نشان

بازدارترین کلمه "ترس" است...با آن مقابله کن

با نشاط ترین کلمه "کار" است... به آن همراه باش.

پوچ ترین کلمه "طمع" است... آن را بکش.

سازنده ترین کلمه "صبر"است... در خود بپرور.

روشن ترین کلمه "امید" است... به آن اِتکا کن.

ضعیف ترین کلمه "حسرت"است... از خوردنش بپر هیز.

تواناترین کلمه "دانش" است... آن را فراگیر.

محکم ترین کلمه "پشتکار"است... حملش کن.

سمی ترین کلمه "غرور"است... بشکنش.

سست ترین کلمه "شانس" است... به آن امید وار نباش.

شایع ترین کلمه "شهرت" است... به آن مناز.

لطیف ترین کلمه "لبخند" است...به آن عادت کن.

حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت"است... از آن فاصله بگیر.

ضروری ترین کلمه "تفاهم" است... آن را ایجاد کن.

سالم ترین کلمه "سلامتی"است... به آن اهمیت بده.

اصلی ترین کلمه "اطمینان"است... به آن باور کن.

بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی" است... بر آن مپیچ.

دوستداشتنی ترین کلمه "رفاقت" است... از آن استفاده سوء نکن.

زیباترین کلمه "راستی" است... این روش را تعقیب کن.

زشت ترین کلمه "دورویی"است... در ذهنت ویرانش کن.

ویرانگرترین کلمه "تمسخر"است... به کسی روا مدار.

موقرترین کلمه "احترام" است... بخود و به دیگران قایل باش

آرام ترین کلمه " خاموشیست"است... به آن برس.

عاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است... به آن باندیش.

دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت" است... اجازه نده در گیرت کند .

سخت ترین کلمه " نا ممکن"است... وجود ندارد.

مخرب ترین کلمه "شتابزدگی"است...تعقیب نکن.

تاریک ترین کلمه "نادانی"است...آن را با نور علم روشن کن.

کشنده ترین کلمه "اضطراب"است... به خود راه مده.

صبورترین کلمه "انتظار" است... بی حوصله نشو.

خصمانه ترین کلمه "انتقام"است... گذشت داشته باش.

ارزشمندترین کلمه "بخشش"است... بخشاینده باش .

قشنگ ترین کلمه "خوشرویی" است... با همه نیک بر خورد باش

تمیزترین کلمه "پاکیزگی" است... وجدان و خدایت را در همه حال حاضر بدان.

رساترین کلمه "وفاداری" است... سر عهدت بمان.

تنهاترین کلمه " انزوا" است...به آن پناه مبر

محرک ترین کلمه "هدفمندی" است... هرگز سر در گم زندگی مکن ....

هدفمندترین کلمه "موفقیت"است... از آنت کن

صالحه واهب واصل

از کتابخانۀ:

صالحه واهب واصل

نویسنده:

نا معلوم| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us