څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

واقعیت آفرینش


در بخشهای قبلی اینکه تئوری تکامل حقایق مربوط به آفرینش را قبول ندارد و خلاف آنرا ادٌعا میکند و این جز سفته ای نمی باشد بحث کردیم. علم نوین ,فسیلشناسی, بیوشیمی, آناتومی و دیگر علوم یک حقیقت آشکار را جلو چشم گذاشت و این حقیقت, واقعیتی است که تمام موجودات از طرف پروردگار خلق شده است. البته برای مشاهده یک چنین حقیقتی نیاز به تمام این علوم نمی باشد انسان هر موجودی که در اطراف خود قرار دارد مورد بررسی قرار دهد. در آن پی بوجود یک نیروی برتر همراه با دلایلش خواهد برد.از بدن یک حشره گرفته تا بدن یک ماهی که در اعماق تاریک دریا زندگی می کند آنچنان طرٌاحی و تکنولوژی وجود دارد که انسان از دسترسی به آن عاجز می باشد.حتی بعضاً برخی از این موجودات بی مغز آنچنان کارهای پیچیده را با مهارت و بدون نقص انجام میدهد که انسان قادر به انجام آن نمی باشد. این عقل کل که بر نظم جهان حاکم می باشد اثبات یک نیروی برتر خلاق که اللٌه است میباشد. موجودیت خود و نیروی خود را با دلایل آشکاربمیان گذاشته است.

کندوها معجزه های معماری و زنبور عسل

می دانیم که زنبورها خیلی فراتر از احتیاج مورد نیاز خود عسل تولید میکنند و در کندوها نگهداری میکنند. شش گوش بودن کندو نیز از طرف همه دانسته می شود. پس چرا زنبورها کندوهایشان را شش گوش و یا هشت گوش نمی سازند تا بحال هیچ فکر کردید؟ جواب این سوال را که ریاضیدانان تحقیق کردند به نتیجهً جالبی رسیدند.

________________________________225_____________________________

بهترين شکل هندسه ای که بتوان بزرگترين مساحت از آن را استفاده کرد شش گوشه ميباشد.شش گوشه از نظر جا گرفتن بيشترين مقدار عسل و بکار بردن کمترين مقدار موم کندو مناسبترين شکل ميباشد.يعنی زنبور عسل بهترين شکلی که ميتوانسته بکار ببرد بکار بُرده است.در بنای کندوی عسل روشی که استفاده ميشود بسيار حيرت آور ميباشد.زنبورها در ساخت اين کندوها از دو سه جای مختلف شروع به ساخت کندو ميکنندآنقدر بدون نقص وکامل ميباشد که اثری از اينکه بعداً اضافه گرديده نميباشد.البتّه بايستی در برابر کار خارق العاده ای که زنبورها انجام ميدهند يک نيروی برتر و اراده قوی را قبول کنيم.تکامل گرايان اينرا بعنوان يک عامل غريزی که متعلّق بخود زنبور ميباشد ميخواهند نشان دهند.حال اگر يک چنين نيروی غريزی وجود داشته باشد و اگر بر تمام زنبورها حاکم باشد و باعث شود که زنبورهای بيخبر از يکديگر در يک نظم وهماهنگی باهم کار کنند پس يک نيروی برتر که بر تمام اين موجودات کوچک حُکم کند وجود دارد.به بيان ديگر،اين موجودات کوچک را که خداوند خلق کرده،کاری را که بايد انجام دهند را الهام ميگيرند.اين حقيقت چهارده قرن پيش در قُرآن چنين بيان شده است:از طرف خداوند به زنبور عسل وحی آمد:در کوهها و درختها و دشتها برای خود خانه بساز.بعد از تمام ميوه ها بخور.بهمين خاطر در راههايی که خداوند سهل کرده است پرواز کُن.از شکم آنها شربتهايی به رنگهای مختلف درآور،در آن برای انسانها شفا وجود دارد.بدون شکّ برای جامعه ای که حقيقتاً فکر ميکند در اين آيت وجود دارد(سوره ناهی68-69)

مهندسين حيرت آور:ترميتها(موريانه ها)

هيچ کسی با مشاهده خانه موريانه ها بر روی خاک نميتواند تعجّب خود را پنهان سازد.زيرا لانه های موريانه ها ارتفاعش از روی زمين به پنج شش متر ميرسد و يک شاهکار معماری ميباشد.در درون اين لانه ها بخاطر داشتن شرايط فيزيکی نامساعد که بهيچ وجه نميتوانند در برابر اشعه خورشيد قرار گيرند سيستمهای مختلفی که تمام احتياجات آنها را تامين کُند وجود دارد.در درون لانه سيستم تهويه هوا،کانالها،اتاقهای لاروها،تونلها،باغچه های توليد قارچ و بالاخره همه چيز وجود دارد.از همه چيز حيرت آور اينست که اين موجودات کور ميباشند.امّا با تمام اين اوضاع و احوال،موريانه ها به يک شاهکار معماری که از خودشان 300 برابر بزرگتر ميباشد اشتراک ميکنند.موريانه ها يک خصوصيت شگفت انگيز ديگری نيز دارند و آن وقتی شروع به ساختن لانه ميکنند وقتی لانه را به دو قسمت ميکنيم و بعد از اتمام مجدداً بهم وصل ميکنيم اينکه تمام تونلها و راهها با هم وفق دارند و هيچ انحرافی ميان اين راهها وجود ندارد.انگار موريانه ها در يک مسير باهم کار کرده اند و از يک نقطه دستور گرفته اند.

________________________________227_____________________________

دارکوبها

اينکه دارکوبها تنه درختان را سوراخ ميکنند و برای خودشان لانه ميسازند توسّط همه دانسته ميشود.ولی نقطه ای که از چشم همه پنهان ميباشد اينست که دارکوبها با اين شدّتی که بر تنه درخت می کوبند چطور خونريزی مغزی نمی کنند زيرا کاری که دارکوب انجام ميدهد مثل اين ميماند که انسان ميخی را با سرش به ديوار بکوبد.چه بسا اگر انسان چنين کاری بکند اوّلاً شُکّ مغزی و بعداً خونريزی مغزی ميکند.در حاليکه دارکوب يک درخت سفت را در عرض 2.10الی 2.69 ثانيه با 38-43 ضربه ميتواند نوک بزند بدون اينکه چيزی شود زيرا ساختار جُمجمه ای اين حيوانات بر اساس اين طرّاحی شده است.جُمجمه دارکوب دارای يک سيستم ضدّ ضربه و ضربه گير ميباشد در ميان استخوانهای جُمجمه خصوصاً پيوندهای نرم وجود دارد.

سيستم راداری خُفّاشها

خُفّاشها در تاريکی محض براحتی ميتوانند پرواز کنند و برای انجام اينکار از يک سيستم جهت ياب استفاده ميکنند.اين سيستم سيستم سونار ميباشد.يعنی انعکاس فرکانس از سطوح مختلف ميباشد.يک انسان بسختی نوسانات بيست هزار فرکانس در ثانيه را ميتواند بشنود.در حاليکه خُفّاشها از فرکانسهای بين پنجاه تا دويست هزار استفاده می کند.اين صداها را بيست الی سی بار در ثانيه به اطراف پخش ميکند.بازگشت اين صداها از سطوح مختلف نتنها باعث ميشود تا جای جسمهای مختلف را بفهمد بلکه باعث ميشود تاجای شکار خود را نيز بيابد.

_________________________________228____________________________

نهنگها

پستانداران موجوداتی هستند که مداوم نياز به تنفّس دارند بهمين خاطر آب مکان خوبی برای آنها نميباشد.از آنجايی که خود نهنگ نيز يک پستاندار ميباشد اين مشکل را چنين حلّ کرده است نهنگ در يک مرتبه نود درصد از حجم هوای تنفّسی را به بيرون ميدهد.بهمين خاطر به مدّتهای طولانی نياز به نفس کشيدن ميکند.در ضمن در درون ماهيچه ها به نسبتهای فراوان ميتواند اکسيژن ذخيره کند و نام اين ميوگلوبين ميباشد.بکمک اين سيستمها نهنگ گين بک تا ژرفای پانصد متری ميتواند پايين برود و بدون نفس گرفتن تا چهل دقيقه ميتواند شنا کند.سوراخ بينی نهنگ بر خلاف ديگر پستانداران برای اينکه بتواند براحتی نفس بگيرد در پُشتش تعبيه شده است

طرّاحی پشه ها

پشه را هميشه بعنوان يک حشره مُضر شناخته ايم،در حاليکه دوران رُشدش را در درون آب سپری می کند ولی وقتی که از آب بيرون می آيد به همراه تمام عضوهای مورد نياز بصورت يک طرّاحی برتر در می آيد.

__________________________________229___________________________

پشه ها با يک سيستمی که جای شکار خود را تثبيت ميکند پرواز ميکنند.با اين وضعشان همانند يک جنگنده ميباشند.حتّی در تاريکی برای اينکه شکار خود را بيابد سيستم مادون قرمز دارد.خون مکيدن پشه خودش يک شاهکار ديگر ميباشد.نيش پشه از شش تيغه که همانند يک ارّه ميباشد پوست بدن را سوراخ ميکند.هنگام عمل سوراخ کردن يک مادّه مخصوص روی زخم ترشّح ميکند و اين مادّه سبب ميشود تا آن قسمت بی حس شود و مانع از سفت شدن خون ميگردد اگر يکی از اينها ناقص باشد پشه نميتواند ادامه حيات داشته باشد. و اين جاندار کوچک خود دليل اينکه توسّط يک نيروی برتر آفريده شده ميباشد.چنانچه در سوره بقره چنين اشاره شده است:ای انسانها به شما يک مثال زده شد،حال آنرا گوش کنيد.به تمام چيزهايی که بغير از خدا ستايش ميکنيد اگر در کنار هم جمع شوند حتّی يک مگس نيز نميتوانند بوجود آورند.

پرنده درنده تيز بين

پرندگان درنده مسافتهای طولانی را براحتی ميتوانند ببينند بهمين خاطر وقتی بشکار متمرکز ميشوند براحتی ميتوانند فاصله را معيّن کنند.در ضمن چشمان بزرگ دارای سلّولهای بينايی بيشتری ميباشد و اينهم بمعنی تصوير بهتر ميباشد.در چشم يک پرنده درنده بالغ بر يک مليون سلّول بينايی ميباشد.

________________________________230_____________________________

تار عنکبوت

عنکبوتی بنام دنيوپس خلاّقيّت بخصوصی در زمينه شکار دارد.بر خلاف ديگر عنکبوتها بجای تار ثابت تاری بافته است که بر روی شکار خود می اندازد.بعد شکار خود را سفت وسخت می بندد.بقول معروف بسته بندی ميکند.يک چنين تاری را با اينهمه طرّاحی و ساختار شيميايی مکمّل چطور يک عنکبوت توانسته انجام دهد.اينکه تصادفاً ياد گرفته باشد و يا اينکه بگونه ای ديگر برای موجودی که حتّی عقل ندارد تنها ميتوان پی بوجود يک نيروی برتر خالق بُرد.در تار عنکبوتها معجزه های خيلی مهم مخفی مانده است قُطر اين تار که از يک هزاذم ميليمتر نيز کمتر ميباشد از فولادی با اين ضخامت پنج برابر مقاومتر ميباشد.خصوصيت ديگر آن بسيار خفيف ميباشد.تمام دنيا را اگر دور داده شود وزنش از 320 گرم بيشتر نميشود ازطرفی انسان با تمام معلوماتش مقاومترين طناب را که طناب فولادی ميباشد را توانسته توليد کند ولی طناب عنکبوت با چه دانش و معلوماتی توانسته چنين چيزی را بوجود آورد.

...................................................................231 .....................................................


بدینوسیله این پرندگان درنده با هزاران کیلومتر فاصله از سطح زمین براحتی تمام احام روی زمین را تفکیک میکنند. چطور جنگندها هدف خود را مشخص میکنند این پرندگان نیز کوچکترین تغییر رنگ و حرکتی از چشمشان در نمی رود. چشمان عقاب هم دارای زاویهً ۳۰۰ میباشد و هم اینکه تصویری را بین ۶ تا ۸ برابر میتواند بزرگتر نماید. در ارتفاع ۴۵۰۰ متری مساحتی بین ۳۰ هزار هکتار را می تواند از نظر بگذراند. از ارتفاع ۱۵۰۰ متری خرگوشی که در میان بوته زارها استتار کرده است را براحتی تشخیص میدهد.ساختار چشمی فوق العادهً این پرنده, نشانگر اینست که یک طراحی مخصوص برای این پرنده در نظر گرفته شده است.

حیواناتی که بخواب زمستانی فرو میرود:

حیواناتی که بخواب زمستانی فرو میروند هر چند دمای بدنشان با دمای بیرون یکی شود حیاتشان را ادامه میدهند. چطور موفق بیک چنین چیزی میشوند؟ پستانداران خونگرم هستند و همانطوری که میدانیم دمای بدنشان ثابت میماند ترموستاتهای طبیعی باعث میشوند که دمای بدن ثابت بماند ولی پستانداران کوچک بعنوان مثال موش سنجابی دمای بدنش از ۴۰ درجه انگار که عیارش را عوض کرده باشند کمی بالاتر از درجه یخ زدن در زمستان میشود. متابولیزم بدن خیلی یواش کار میکند. حیوان خیلی یواش شروع به نفس کشیدن میکند و در حالت معمولی ضربان قلبشان که ۳۰۰ میباشد در دقیقه ای تا ۷ الی ۱۰ کاهش میابد. عکس العملهای بدن از کار میافتد و نوسانت الکتریکی مغز تا آنجایی که مشخٌص نگردد کاهش میابد یکی از خطرهای بی حرکتی در هواهای خیلی سرد آسیب دیدن بافتهای بدن میباشد. ولی باز طبق دیگر خواص این حیوانات از چنین خطری دور نگاه داشته شده است. حیواناتی که بخواب زمستانی فرو میروند مایعات بدنشان از مواد شیمیایی مملو از مولکول تشکیل شده اند و همین مسئله باعث صدمه دیدن بافتها میشود.

ماهیان الکتیریسیته دار

مارماهی و دیگر ماهیان از این قبل برای دفاع از خود و یا اینکه شکار خود را خنثی کنند از برقی که بدنشان تولید میکنند استفاده میکنند در هر موجود زنده حتٌی خود انسان نیز یک مقدار برق وجود دارد. ولی انسان این برق را نمی تواند تحت کنترل در آورد و یا از آن بنفع خود استفاده کند. ولی حیوانات مورد بحث بین ۵۰۰ _۶۰۰ ولت نوسانات برقی دارند و علیه دشمنانشان میتوانند استفاده کنند.

.........................................................232 .................................................................


خودشان از این برق صدمه نمی بینند. برای دفاع از خود انرژی که در این راستا استفاده میکنند همانند شارژ یک باتری خالی میشود ولی بعداً مجددٌاً پر می شود. ماهیان این انرژی موجود در بدنهای کوچکشان را فقط برای دفاع از خود استقاده نمی کنند. بلکه برای جهت یابی در آبهای تاریک نیز استفاده میکنند.مثل سیتم سونار از این الکتریسیته استفاده میکنند.

نقشهً داهیانهً حیوانات : استتار

یکی دیگر از خصوصیات حیوانات برای بقای نسل استتار میباشد.

توضیح عکس ۲۳۲ : این حیوان همانند تیغهای یک شاخهً درخت می ماند در عکس سمت چپ یک هزارپا دقیقاً خود را بر روی برگ استتار کرده است. در عکس بالا سمت چپ یک مار همانند یک برگ استتار کرده است.

...........................................................233 .............................................................


حیوانات به دو خاطر نیاز به مخفی شدن و استتار کردن میکنند. برای شکار و یا اینکه از حیوانات شکاری خود را مخفوظ نگاه دارند. بزرگترین خصوصیت استتار که از دیگر روشها مستثنی می سازد بی اندازه مهارت , هماهنگی و نیروی عقل میخواهد. روشهای استتار حیوانات بی اندازه حیرت آور میباشد.تشخیص یک حشره استتار کرده بر روی تنهً درخت و یا زیر یک برگ تقریباً امکان ناپذیر میباشد. این استتار مانع از مشخص شدن در برابر دشمنان مثل پرندگان می شود.

سیستم مخصوص یخ زدن

یک غورباقهً یخ زده یک ساختار زیستی معمولی میباشد. هیچ گونه علائم زندگی از خود نشان نمی دهد. ضربان قلب تنفٌس و سیستم گردش خون بطور کامل متوقٌف شده است. امٌا همین غورباقه وقتی که یخ ها آب می شود انگار که از خواب بیدار شده باشد به زندگی معمولی خود بر می گردد. جانداری که به نقطهً یخ زدن رسیده باشد با ریسکهای مختلف می تواند مواجع شود ولی غورباقه با هیچ کدام از ریسکها مواجغ نمی باشد.

خصوصیت جامعی که در این وضعیت دارد اینست که به مقدار فراوان می تواند گلیکوز تولید کند. مانند یک بیمار مرض قند, قند خونش به معیارهای خیلی بالا میتواند برسد. بعضی وقتها این مقدار به ۵۵۰ میلیون بر لیتر می تواند برسد. (نرمهای معمولی برای غورباقه بین ۱ الی ۵ برای بدن انسان بین ۴ الی ۵ میلیمول لیتر می باشد.) این غلظت گلیکوز, در شرایط معمولی مشکلات فراوانی می تواند بوجود آورد.

در غورباغه های یخ زده همین گلیکوز مانع از این می شود که آب درون سلٌولها بیرون برود و مانع از جمع و جور شدن سلٌول می شود. سلٌول غورباقه در برابر گلیکوز بسیار نفوذپذیر میباشد و در عین حال گلیکوز برای سلٌولها یک حالت تغذیه ای دارد. خوب اینهمه گلیکوز در غورباقه یک دفعه چطور پدیدار شده است؟ پاسخش جالب میباشد: در بدن این موجود زنده در ارتباط با این مورد سیستم خیلی مخصوص وجود دارد. به محض اینکه پوست بدن شروع به یخ زدن میکند یک علامت به کبد میرود و کبد فوری گلیکژنز موجود در خود را تبدیل به گلیکوز میکند. هنوز پی به سرٌ این علائم نبرده اند. بعد از اوٌلین علامتی که امد حدوداً ۵ دقیقه بعد مقدار قند خون بسرعت بالا میرود. یک چنین چیزی بر حسب تصادف نمی تواند بوجود آید.

آلباترسها

پرندگان مهاجر با استفاده از تکنیکهای مختلف پرواز مصرف انرژی خود را به حدٌ اقل می رسانند. بیک چنین استیلی فقط در آلباترسها می توان مشاهده کرد. ۹۲ % از عمرشان را بر روی دریاها سپری می کنند مجموع طول بالهایشان به ۳,۵ متر میرسد. بارزترین خصوصیت آلباترسها طرز پروازشان می باشد. بدون بال زدن مدٌتها می توانند پرواز کنند. برای این منطور بالهایشان را ثابت نگه داشته و از باذ حدٌاکثر استفاده را می کنند. برای نگه داشتن بالهای به این طولانی نیاز به انرژی فراوان دارند.

............................................................235 .............................................................


امٌا آلباترسها در یک چنین وضعیتی ساعتهی می توانند باقی بمانند. این از خصوصیات آناتومیکی این پرندگان می باشد که از بدو تولٌد دارا می باشند. هنگام پرواز بالهای الباترس بلوکه می شود بهمین خاطر هیچگونه انرژی ماهیچه استفاده نمی شود.اینهم هنگام پرواز ایجاد سهولت می کند. این سیستم هنگام پرواز انرژی مورد نظر را نیز کاهش می دهد. بعنوان مثال آلباترسها با وزنهای ۱۰ کیلویی روزی ۱۰۰۰ کیلومتر طی می کند که از این مقدار فقط ۱ % وزن خود را از دست می دهد. این مقدار بسیار کم می باشد. انسانها با تقلید از این پرنده ها پلانورها را بوجود آورده اند.

سیستمهای مختلف بینایی

برای خیلی از جانداران آبی بینایی برای شکار, دفاع بسیار حاًمز اهمٌیت میباشد. چه بسا بسیاری از جانداران آبی مطابق با شرایط موجود دارای سیستم بینایی می باشند. درون آب بعد از ۳۰ متر عمق مسافت دید کاهش می یابد. امٌا جاندارانی که در این عمق زندگی می کنند چشمانشان مطابق با آن شرایط میباشد. بر خلاف موجوداتی که در خشکی زندگی می کنند جاندارانی که در آب زندگی می کنند دارای لنسهای مخصوص هستند. این چشمها برای دیدن فاصله های نزدیک مناسب میباشد. برای دیدن فاصله های دور این سیستم لنسی با ماهیچه ای که در درون آن قرار دارد بطرف داخل کشیده می شود. یکی دیگر از دلایلی که چشمان ماهی بصورت کره ای است بخاطر شکنندگی نور در درون آب میباشد.

چشم به همان تراکم موجود از مایعی تشکیل شده است که هنگام تشکیل نور ایجاد شکنندگی نمی کند. و همین عمل باعث می شود که ماهیان بر خلاف انسانها در درون آب خیلی واضح همه چیز را ببینند. برای جاندارانی همانند هشت پا در عمقهایی که زندگی می کند چون نور به اندازهً کافی نمی باشد دارای چشمان بزرگ می باشند. ماهیان چشم بزرگ در عمق ۳۰۰ متری نورهایی که منعکس میگردد بایستی مشاهده کند. مخصوصاً در برابر نور آبی که در درون آب کم نگ میباشد بایستی حساس باشد. بهمین خاطر در درون رتینا به مقدار فراوان سلٌول حساس آبی رنگ وجود دارد. که اینهم نشانگر یک نیروی خلاق برتر می باشد.

مهاجرت مجبوری

در اقیانوس اطلس ماهیان آزاد برای تخم گذاری به زادگاههای خود بر می گردند. این موجودات بخش عظیمی از عمرشان را در دریاها سپری می کنند ولی برای تخم گذاری به آبهای شیرین بر می گردند. در اوایل تابستان که شروع به مسافرتشان می کنند رنگشان قرمز روشن میباشد. هنگام این مسافرت رنگشان تبدیل به سیاه می شود هنگام مهاجرت اوٌل به ساحل نزدیک می شوند.

_______________________________237______________________________

سعی ميکنند تا به رودخانه ها برسند.بدون هيچ مانعی به زادگاه خود بر ميگردند.اگر لازم باشد در خلاف جهت آب حرکت کرده از آبشارها بطرف بالا پريده ولی در نهايت به زادگاه خود بر ميگردند.بهد از طی مسافتی بين 3500 الی 4000 ماهيان قزل آلای مادّه مملو از تخم ميباشد و قزل آلای نر آماده باربری ميباشد.مادّه ها بين 3 الی 5 هزار تخم ميگذارند و نرها اينها را ميپرورانند.هم در اين مهاجرت و هم اينکه هنگام تخم گذاری اين ماهيان خيلی آسيب ميبينند بعد عمل تخم گذاری ماديان بی حال و از کار اُفتاده ميشوند و دُمهايشان شروع به سياه شدن ميکند همين بلا سر نرها هم بوجود می آيد و در يک آن تمام رودخانه پُر از لاشه های اين ماهيان می شود.اينکه اين ماهيان چطور شروع به اين سفر می کنند،چطور از تخم بيرون آمده و چطور خودش را به دريا رسانده برای رسيدن به دريا از چه روشهايی استفاده کرده از سوالاتی است که هنوز پاسخی برای آن داده نشده است.مسلّماً تمام اينها نيرويی و اراده اط جُز پروردگار نميباشد.

ماهی مرکّب

زيرپوست ماهی مرکّب يک طبقه کيسه ای پيگمنت که نامش کروموتومر ميباشد وجود دارد.اين پيگمنتها معمولاً زرد،قرمز،سياه و قهوه ای ميشوند.با يک علامت مغز تغييرات لازم طبق شرايط بوجود ميايد.بدين طريق يک استتار بوجود می آيد.

کُوالاها

روغنی که در درون برگ اُکاليپتوس وجود دارد در اصل برای خيلی از جانداران مُضرّ ميباشد.اين زهر در واقع عکس العمل و سيستم دفاعی درخت اُکاليپتوس در برابر دشمنان خود ميباشد.ولی موجودی بنام کوالا وجود دارد که اين سيستم را خُنثی ميکند کوالاها در درخت اُکاليپتوس هم اسکان ميکنند هم تغذيه ميکنند و هم اينکه نياز آبشان را برآورد می کنند.کوالاها هم مثل ديگر حيوانات سلولوزی که در درختان وجود دارد را نميتواند حزم کند.در اين مورد وابسته به ميکرواُرگانيزمها هستند.بيشترين جاژی که اين ميکرواُرگانيزمها مشاهده ميگردد بين اتّصال روده کوچک به روده بزرگ ميباشد. اين بخش از موجود زنده بسيار جالب کار ميکنند زيرا باعث ميشود که سيستم حزمی يواش کار کند و سلولوزها توسّط ميکروبها تجزيه شود و توسّط همين عمل برگهای اُکاليپتوس بدون اينکه ضرری به کوالاها برساند مصرف ميشود.

_______________________________239______________________________

طرّاحی پر پرندگان

در وحله اوّل که به پر پرندگان نگاهی ميشود انگار ساختار ساده ای دارند.امّا وقتی با دقّت بررسی ميکنيم ميبينيم که خيلی سبک،نفوذناپذير،بسيار مستحکم و دارای ساختار پيچيده ميباشد.پرندگان برای اينکه بتوانند براحتی پرواز کنند ميبايستی خفيف باشند.پرها هم مطابق با اين نياز از پروتئينهای کراتين تشکيل ميشود در يک شاخه از پر در طرفين شاخه ها رگها وجود دارد که در هر رگ به تعداد 400 قلاّب کوچک وجود دارد.که در هر کدام از اين قُلابها دو تا قُلاّب کوچک ديگر که در مجموع 800 عدد ميشود وجود دارد که باربول نامگذاری ميشود.بازخود اين باربولها از 20 قُلاّب ديگر شکل ميگيرد.اين قُلابها همانند تاروپود يک پارچه پر را يکجا نگه ميدارد.در يک پر نزديک 300 مليون دانه قُلاب وجود دارد.در يک پرنده مجموع اين قُلابها بالغ بر 700 مليارد ميباشد.اينکه پر پرنده با اين قُلابها و گره ها محکم بهم بسته شده اند دليل مهمّی دارد.پرها بر روی پرنده در هيچ يک از حرکات و مانورها نبايستی جدا گردد.اين مکانيزم طوری است که در هيچ شرايطی مانع از ريختن اين پرها نمی شود.پرهای بدن و يا بال و د،م پرنده يکی نميباشند.پرهای دُم يک حالت سُکّان و نگهدارنده دارد ولی پرهای بال حالت بالا برنده و مخصوص خود را دارد.

_____________________________240________________________________

مهارت و هُنر شکار در حالت بدون حرکت

گياه ساندو آفريقای جنوبی با پُرزهای چسبناکش حشرات را به تله می اندازد.اين گياه برگهايش با پُرزهای دراز قرمز مملو ميباشد.در نوک اين پُرزها مايعی ترشّح ميشود که بويش حشرات را بخود جذب ميکند.خصوصيت ديگری که اين مايع دارد بسيار چسبناک ميباشد.وقتی حشره ای روی اين برگها مينشيند برگ بر رویش بسته ميشود و پروتئين لازم را از حشره تامين ميکند.مسلّماً يک چنين گياهی که سرجای خود ثابت ميباشد با يک طرّاحی و هنر فوق العاده مجهّز شده است و اين دليل آشکار از يک طرّاحی مخصوص ميباشد.اينکه خود اين گياه بتواند بطور آگاهانه و با اراده خود و يا اينکه کُلاًّ بر حسب تصادف يک چنين طرز شکاری را بوجود آورده باشد غير ممکن ميباشد.پس بهمين خاطر نديدن مهارت و هنری که پروردگار بهش داده است امکان ندارد.

موجودی که بر روی آب ميتواند راه برود:باسيليک

خيلی بندرت حيوانات بر روی آب ميتوانند راه بروند.از نوعهای نادر که بر روی آب ميتواند حرکت کند جانداری با نام باسيليک که در آمريکای مرکزی زندگی می کند ميباشد.در کنار انگشتان پای عقب اين حيوان دريچه هايی وجود دارد که وقتی بر روی آب ميزند باعث حرکت ميشود ولی همين دريچه ها بر روی خُشکی جمع ميشود.موقع خطر با باز شدن اين دريچه ها بسرعت بر روی آب ميتوانند حرکت کند اينهم بطور آشکار نشانگر يک طرّاحی آگاهانه ميباشد.

_________________________________241____________________________

عمل فوتوسنتز

بر روی کُره زمين اينکه يکجای قابل زيست ميتوان شمرد مهمترين سهم متعلّق به گياهان ميباشد.گياهان هوايی که ما انسانها تنفّس ميکنيم را تميز ميکنند،سيّاره ای که در آن زندگی ميکنيم را دمايش را متعادل نگه ميدارند و تعادل گازهای موجود در اتمسفر را برقرار ميسازد.هوايی را که استنشاق ميکنيم توسّط گياهان توليد ميشود.بخش عمده موادّ غذايی ما را نيز گياهان تشکيل ميدهند.سلّول گياهان متفاوت از سلّول حيوانات و انسانها مستقيماً انرژی خورشيد را استفاده می کنند.انرژی خورشيد را تبديل به انرژی شيميايی ميکند و از راههای مخصوص مواد را ذخيره ميکند.

________________________________242_____________________________

تمام اين اعمال عمل فوتوسنتز ميباشد.در واقع تمام اين اعمال توسّط سلّول انجام نميگيرد فقط در بخشی از سلّول بنام کلوروپلاست که رنگ سبز را به گياهان ميدهد انجام ميگيرد.فقط همين بخشهای ميکروسکوپی يگانه جزءهايی هستند که انرژی خورشيد را ميتوانند در درون خود ذخيره نمايند.کلوروپلاستها مقدار موادّی که در روی کُره زمين توليد ميکنند در سال چيزی حدود 200 مليارد تُن ميشود.اين برای تمام موجودات حاکم بر روی زمين نقش حياتی دارد.توليد گياهان بعد يک عمل شيميايی پيچيده بوجود می آيد هزاران پيگمنت«کلروفيل»موجود در کلروپلاست با واکنشی که در برابر نور از خود نشان ميدهند در مدّت يک هزارم ثانيه يک مُدّت زمان باور نکردنی بوجود می آيد.بهمين خاطر خيلی از اتّفاقات موجود در درون کلوروفيل قابل مشاهده نميباشد.

_______________________________243______________________________
همانطوريکه ميدانيم تبديل انرژی خورشيد به انرژی شيميايی و يا الکتريکی کاری است که اخيراً توسّط تکنولوژی جديد انجام گرفته است.بهمين خاطر برای اين منظور از تکنولوژی پيشرفته استفاده ميشود.ولی سلّولهای گياهان که بچشم قابل مشاهده نميباشند اين اعمال را از مليونها سال پيش انجام ميداده اند.اين سيستم مکمّل و عالی يکبار ديگر آفرينش را جلوی چشمان ما می آورد.فوتوسنتز بی اندازه سيستم پيچيده ميباشد که آگاهانه طرّاحی شده و مکانيزمی است که خداوند خلق کرده است.برای اينکه يک چنين سيستمی بتواند کار کند در درون برگها در يک مساحت ميکروسکوپی کارخانه های بی نظير جاسازی شده است.اين طرّاحی بی نظير يکی از بی شمارتريی دلايلی است که نشانگر اينکه تمام جانداران توسّط الله خلق شده است ميباشد.

توضيح عکس 243:در کارخانه های ميکروسکوپيک گياهان واکنشهای مُعجزه آور بوقوع ميپيوندد،انرژی که توسّط خورشيد می آيد توسّط گياهان فوتوسنتز ميگردد.اين توليد انرژی که حيوانات و انسانها مورد نيازشان ميباشد برآورد ميشود.بخشی که اکنون مورد مطالعه قرار خواهيد داد يکی از اسرار مهم حيات را در بر دارد.ديد مادّه گرای شما را در کُلّ عوض خواهد کرد بهمين خاطر اين موضوع را با دقّت هرچه تمامتر ميبايستی بخوانيد.چيزهايی که در اين بخش خواهيد خواند فقط يک بُعد نگرش و يا يک فلسفه آنچنانی نميباشد بلکه حقيقتی است که علم امروزی قبول کرده و توسّط همه چه دين مورد قبولشان باشد يا نه قبول خواهند کرد.


حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

هارون يحیی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us