څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آزادی فخر افغان است
جنگ انگريز و افغان اس بـيـابـچـيـم انـگور بخو
مامدجان مرد ميـدان اس بـيـابـچـيـم انـگور بخو
ايوب خان شير غران اس بـيـابـچـيـم انـگور بخو
ميربچه خان رسرسان اس بـيـابـچـيـم انـگور بخو

خواب ما بر سر سنگ عشق ما غيرت و ننگ
قوت ما توت و تلخان کار ما فتحس و جنگ
سـربـازي کار مـردانس بـيـابـچـيـم انـگور بخو
آزادي فخر افغان اس بـيـابـچـيـم انـگور بخو

بـاغ بـي ديــوار مـا شــرشـر اوشـار مـا
جلوه ها دارد به تاک خـوشـه ي پربـار ما
یعقوب خان صاحب ايمانس بيا بچيم انگور بخو
امـير مـا مـوسـي خـانـس بيا بچيم انگور بخو

آوازه هــا بـه ايـــرانــس بيا بچيم انگور بخو
که هـرات مـال تـهـرانـس بيا بچيم انگور بخو
ايوب خان بسيار حيـرانـس بيا بچيم انگور بخو
بـاقي يک جنـگ کلانــس بيا بچيم انگور بخو

غـازي زنـهاره ببين ايثارگرها ره ببـين
ماده شير هاره ببين جنگ اسلام با کافرانس
بيا بچيم انگور بخو بيا بچيم انگور بخو
بـازار گـرم غازيانس توپ و تفـنگ نمـايانس

جهاد فرض به مسلمانس بيا بچيم انگور بخو
مامدجان مـرد ميـدانس مشک عالم با غفور جانس
ايـوب خان شـير غرانس جهاد فـرض بر مسلمانس
بيا بچيم انگور بخو بيا بچيم انگور بخو

ميربچه خان رس رسانـس
جهاد فـرض بر مسلمانس
خاو روي سنگه ببين غـيرت و ننگه ببين
تيـر و تفنگه ببين بيا بچيم انگور بخو

بيا اتحاده ببـين اي اتفاقه ببيـن
مـحو نفاقه ببين هـر کـجـا مـجاهـدانس
پـشـت شان غازي زنانس بيا بچيم انگور بخو
فرنـگي بي سـرانـجامس جنرالکهايـش پريـشانس

مـرگ حتـمي شانً عيانس بيا بچيم انگور بخو
راپـت کـل لات کـلانـسنـام اکـبر بدرانـس
امين الله شيرشيرانس بيا بچيم انگور بخو
آزادي فـخـر افغـانس بيا بچيم انگور بخو

سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

--


    منابع :

  • --

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us