څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کابل باستان


ﻛﺎﺑﻞ ﯾﻜﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮهﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ. درﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس وﯾﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺒﻪ Kabha و در ﭘﺎرﭼﻪ هﺎی اوﺳﺘﺎ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻮﺑﻬﺎ Kobaha ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻛﻼﺳﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آنرا ﻛﻮﻓﻦ Kophen ﯾﺎ ﻛﻮﻓﺲ Kophfs و ﻛﻮوا ﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻩ و هﻤﭽﻨﺎن مردم فارس و ارﺳﺘﻮ ‫اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺧﻮﺳﭙﺲ Khoaspes ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﻧﺪ. در ﻗﺮن هﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﭼﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮﻧﮓ ﭼﻮﻧﮓ، در ﻧﺒﺸﺘﻪهﺎی دری ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ هﯿﻮان ﺳﺎﻧﮓ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻛ‫ﺎوﻓﻮ Kaofu ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﺴﻤﺎ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻛﺎوﻓﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻗﻠﺐآن ﻣﯽ ﮔﺬرد، وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ‫ﻛﻪآرﯾﺎﯾﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ از ﻟﺤﺎظ دﯾﻨﯽ اهﻤﯿﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دادﻩ وآﻧﺮا ﻛﻮﺑﻬﺎ اردهﺴﺘﺎﻧﻪ Kobaha Urddhastana ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ. ‫ﻛﺎﺑﻞ از دﯾﺪﮔﺎهﯽ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻬﺒﺎراﺗﻪ هﻨﺪوان، ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪان ﺑﻮدﻩ وآﻧﺮا در ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﯾﺖ ‫ﺑﻪ ﻧﺎم اردهﺴﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ‫ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎهﯽ ﻣﻘﺪس ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻩ اﻧﺪ. ﺗ‫ﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن دورﻩ ﺳﻜﻨﺪر، ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﻧﺎم ارﺗﻮﺳﭙﺎﻧﻪ Artospana ﻛﻪ هﻤﺎن اردهﺴﺘﺎﻧﻪ Urddhastana ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﯾﺖ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ‫ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻩ ﻛﻪ ﭘﺴﺎن هﺎ در ﻗﺮن دوهﻢ ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﺑﻮرا Kabura ﯾﺎ ﻗﻠﺐ ﭘﺎراﭘﺎﻣﯿﺰاد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ‫دردوران ﻛﻮﺷﺎﻧﯿﺎن ﺑﺰرگ هﻨﻮزهﻢ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎوﻓﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ است ﻛﻪآهﺴﺘﻪآهﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻮرا ﻣﺴﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪ٬ ﺗﺎآن زﻣﺎن ﻛﻪ ‫ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎهﺎن ازآن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﺑﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎد ﻛﺮدﻧﺪ، ﻛﺎﺑﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از دورهٔ ﻣﺴﯿﺢ، از ﺑﺎﻣﯿﺎن و ﻛﻨﺪهﺎر در ﻏﺮب ﺗﺎ ‫ﻛﻮﺗﻞ ﺑﻮﻻن و ﺗﻤﺎم ﺟﻨﻮب را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ وﺳﯿﻊ ﺑﻪ دﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻮدﻩ و ﺷﻬﺮهﺎی ﻛﺎﺑﻞ، ﻏﺰﻧﯽ، ﺑﺎﻣﯿﺎن، ﻧﻨﮕﺮهﺎر، ﺳﻮات، ‫ﭘﺸﺎور، اﭘﻮﻛﯿﻦ، ﺑﻨﻮ و ﺑﻮﻟﺮ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ‫از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻮﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﻮﺳﭙﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪﻩ ی واﺻﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻩ ﻛﻪ ﭘﺴﺎن در دورﻩ ی ﺗﺴﻠﻂ ﯾﻮﻧﺎن، هﺮات ﻛﻪ ‫ﺳﻜﻨﺪرﯾﻪ ی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺟﺎیآﻧﺮا اﺷﻐﺎل ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﺎهﺰادﮔﺎن هﻨﺪوﺳﺎکآﻧﺮا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﯿﺎ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺗﺎآﻧﻜﻪ در ﻋﺼﺮ زﻧﺒﯿﻠﮏ ﺷﺎﻩ و ‫زﻧﺒﻮرک ﺷﺎﻩ، ﻟﺸﻜﺮﻋﺮب ﺑﻌﺪاز ﻓﺘﺢ ﺑﺮﻗﺂﺳﺎی ﺗﺮﻛﯿﻪ و اﯾﺮان ﺑﻪ دروازﻩ هﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﺑﯿﺪ، ﺷﺎهﺎن و ﻛﺎﺑﻠﯿﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع ، دﯾﻮاری ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺮدروازﻩ ‫در درازﻧﺎی ﻛﻮﻩآﺳﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎآﺳﻪ ﻣﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﯾﺖ هﺎیآن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪﻩ. ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﺑﻌﺪاز ﻓﺘﺢ ﻧﯿﻢ ﺟﻬﺎن در ﺷﯿﺮدروازﻩ هﺎی ﻛﺎﺑﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ی ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﻜﺴﺖ ‫ﻣﻄﻠﻖ دﯾﺪ ﺗﺎآﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻛﺎﺑﻠﯿﺎن ﺧﻮد دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ. ﻛﺎﺑﻞ در درازﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺦ، دراﺣﺴﺎس ﭼﻜﺎﻣﻪ ﺳﺮاﯾﺎن، در ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺪن، در ﻗﻠﺐآﺳﯿﺎ، در ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان و در اﯾﻤﺎن ﺑﺴﺎ ﻣﺮدم، ‫ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ارزش و دارﻧدهٔ وﯾﮋﮔﯽ هﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﻮدﻩ. ‫ﻛﺎﺑﻞ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﮔﺸﺖ هﺎی ﻣﺘﻤﺎدی وﯾﺮان وآﺑﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﺧﺮﻩ در ﺳﺎل ۱۷۷۶ ﺗﺴ‫ﻠﻂ ﺧﺎﻧﺪان ‫دراﻧﯽ در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺎﮔﯿﺮ ﺷﺪﻩ و ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎﻩ ﭘﺴﺮ ﻟﻮﯾﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎﻩ اﺑﺪاﻟﯽ، ﻣﺮﻛﺰ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﻮد را از ﻛﻨﺪهﺎر ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل داد ﻛﻪ ﭘﺲ ازآن ‫ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺮﻛﺰ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎم اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

محمد سرور| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us