څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حضرت عیسی از منظر کتاب مقدس


ذکر حضرت عیسی در کتاب مقدس :
اولاد انسان = ۸۹ بار
اولاد خدا = ۴۷ بار
خدای پسر = ۰ بار
خدای پدر = ۰ بار
عیسی در سه گانگی = ۰ بار
اعتراف و یا اقرار حضرت عیسی به خدا بودن و یا به پسر خدا بودن = ۰ بار


حضرت عیسی خود را خدا و یا پسرخدا نمیدانسته است:
انجیل لـوقـا فصل ۱۱ (ترجمه قدیم)
۲ بدیشان گفت: «هرگاه دعا کنید، گویید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانکه در آسمان است، در زمین نیز کرده شود.

انجیل لـوقـا فصل ۱۸ (ترجمه قدیم)
۱۹ عیسی وی را گفت: «از بهر چه مرا نیکو می‌گویی و حال آنکه هیچ کس نیکو نیست جز یکی که خدا باشد.

انجیل مرقس فصل ۱۵ (ترجمه قدیم)
۳۴ و در ساعت نهم، عیسی به آواز بلند ندا کرده، گفت: «ایلوئی ایلوئی، لماَ سبَقْتَنی؟» یعنی «الهی الهی چرا مرا واگذاردی؟»

انجیل یوحنا فصل ۲۰ (ترجمه قدیم)
۱۷ عیسی بدو گفت: «مرا لمس مکن زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفته‌ام. و لیکن نزد برادران من رفته، به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می‌روم.»

انجیل یوحنا فصل ۵ (ترجمه قدیم)
۴۳ شما چگونه می‌توانید ایمان آرید و حال آنکه جلال از یکدیگر می‌طلبید و جلالی را که از خدای واحد است طالب نیستید؟

انجیل یوحنا فصل ۱۴ (ترجمه قدیم)
۲۸ شنیده‌اید که من به شما گفتم می‌روم و نزد شما می‌آیم. اگر مرا محبت می‌نمودید، خوشحال می‌گشتید که گفتم نزد پدر می‌روم، زیرا که پدر بزرگتر از من است.

اول تیموتائوس فصل ۲ (ترجمه قدیم)
۵ زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد،

انجیل لـوقـا فصل ۲۲ (ترجمه قدیم)
۴۲ «ای پدر اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.»

اول تیموتائوس فصل ۶ (ترجمه قدیم)
۱۶ که تنها (خدا) لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمی‌تواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین.

انجیل لـوقـا فصل ۲ (ترجمه قدیم)
۵۲ و عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی می‌کرد.

انجیل مرقس فصل ۱۲ (ترجمه قدیم)

بزرگترین فرمان از فرمان های موسی
(متی ۲۲: ۳۳-۴۰)

۲۸ و یکی از کاتبان، چون مباحثه ایشان راشنیده، دید که ایشان را جواب نیکو داد، پیش آمده، از او پرسید که «اول همه احکام (ده فرمان) کدام است؟» ۲۹ عیسی او را جواب داد که «اول همه احکام این است که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند واحد است. ۳۰ و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است. ۳۱ و دوم مثل اول است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو، حکمی نیست.» ۳۲ کاتب وی را گفت: «آفرین ای استاد، نیکو گفتی، زیرا خدا واحد است و سوای او دیگری نیست، ۳۳ و او را به تمامی دل و تمامی فهم و تمامی نفس و تمامی قوت محبت نمودن و همسایه خود را مثل خود محبت نمودن، از همه قربانی‌‌‌های سوختنی و هدایا افضل است.» ۳۴ چون عیسی بدید که عاقلانه جواب داد، به وی گفت: «از ملکوت خدا دور نیستی.» و بعد از آن، هیچ کس جرأت نکرد که از او سوالی کند.
حضرت عیسی خود را پیامبر میدانسته است:
انجیل یوحنا فصل ۱۳ (ترجمه قدیم)
۱۶ آمین آمین به شما می‌گویم غلام بزرگتر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده خود.

انجیل یوحنا فصل ۷ (ترجمه قدیم)
۱۶ عیسی در جواب ایشان گفت: «تعلیم من از من نیست، بلکه از فرستنده من.

انجیل یوحنا فصل ۸ (ترجمه قدیم)
۲۸ عیسی بدیشان گفت: «وقتی که پسر انسان را بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من هستم و از خود کاری نمی‌کنم بلکه به آنچه پدرم مرا تعلیم داد، تکلم می‌کنم.

اعمال رسولان فصل ۲ (ترجمه قدیم)
۲۲ «ای مردان اسرائیلی این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنانکه خود می‌دانید،
پیشگویی های حضرت عیسی در کتاب مقدس :


اعمال رسولان فصل ۲۰ (ترجمه قدیم)
۲۹ زیرا من می‌دانم که بعد از رحلت من، گرگان درنده به میان شما درخواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود، ۳۰ و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند.

دوم پطرس فصل ۲ (ترجمه قدیم)
۱ لکن در میان قوم، انبیای کذبه نیز بودند، چنانکه در میان شما هم معلمان کذبه خواهند بود که بدعتهای مهلک را خفیه خواهند آورد و آن آقایی را که ایشان را خرید انکار خواهند نمود و هلاکت سریع را بر خود خواهند کشید؛ ۲
و بسیاری فجور ایشان را متابعت خواهند نمود که به سبب ایشان طریق حق، مورد ملامت خواهد شد.

داکتر مریم زبردست

از کتابخانۀ:

داکتر مریم زبردست

نویسنده:

داکتر مریم زبردست| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us