څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پیروی امتیازی و سببی


پیروی امتیازی :

پيروی امتیازی با کلمه های ربط اگرچه ، هر چند ، گذشته از این که، علاوه بر آن که ، باوجود این که ، باوجود آن که ، با این که، با آن که ، ساخته می شود . ساختار این جمله ها نیز از کلمۀ ربط شروع میشود، سپس فقره پيرو و پس از آن فقرۀ پايه می آید ، بدين گونه :
کلمۀ ریط + فقرۀ پيرو + فقرۀ پايه
مثال :
ـ با وجود آن که اسباب سفر را فراهم کرده بود ، از رفتن منصرف شد .
اسباب سفر را فراهم کرده بود = پيرو
از رفتن منصرف شد . = پايه
هر چند که ناتوان عشقم
در معرکه پهلوان عشقم ( واقف )
ناتوان عشقم = پيرو
در معرکه پهلوان عشقم = پايه
ـ اگر چه از آن فلم خوشش نمی آمد ، با ما به سینما رفت .
از آن فلم خوشش نمی آمد = پيرو
با ما به سینما رفت = پايه

پيروی سببی :

در پيروی سببی فقره های پيرو با کلمه های ربط چون، چون که ، از آن جا که ... پیش ازفقرۀ پايه می آیند ، و فقره های پيرو با کلمه های ربط که ، چه ، تا ،تا که ، زیرا ، زیرا که ، چرا ، چراکه ، بنا بر این ، بنا برآن... پس از فقرۀ پايه جا می گيرند .
ـ چون عجله داشتم ، منتظر شما شده نتوانستم .
عجله داشتم . = پيرو
منتظر شما شده نتوانستم . = پايه
ـ از آن جا که رخصتی سه ماه است ، می توانیم به کشور دور تری برویم .
رخصتی سه ماه است . = پيرو
می توانیم به کشور دور تری برویم . = پايه
ـ چون کارخانه گی اش تمام شد ، چراغ را خاموش کرد .
کارخانه گی اش تمام شد . = پيرو
چراغ را خاموش کرد . = پايه
***
ـ دیروز به خانۀ ما آمد ، تا از احوال من با خبر شود .
ـ به من تیلفون کرد ، زیرا که فکاهی نوی می خواست بگوید .
- برادرم یک ماه می شود که به خانۀ ما نیا مده است ، زیرا که در این یکماه مصروف امتحان ها بودم .

داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us