څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

جملۀ مرکب


پیش از این نوشته ام که : جملهء مرکب جمله ایست که از دو یا بیشتر فقره ساخته شده باشد .
فقره چیست؟
فقره گروهی از کلمه ها ست که دارای فاعل و فعل است ، مگر استقلال و تمامیت ندارد .
جملۀ مرکب دو گونه است :
الف : جمله مرکب دارای فقره های برابر .
ب ـ جمله مرکب دارای فقره های نابرابر .
در جمله ای مرکب دارای فقره های نا برابر ، یک فقرة پایه و یک یا چند فقرة پیرو دیده میشود .
درجمله های مرکب ، پيرويها ازاين شمار اند :
یکم _ پيروی وصفی
دوم _ پيروی مفعولی
سوم _ پيروی شرطی
چهارم _ پيروی زمانی
پنجم _ پيروی امتيا زی
ششم _ پيروی سببی
هفتم _ پيروی غرض و مقصود
هشتم _ پيروی نتيجه
اکنون می گذریم به دو پیروی بازپسین ،‌ یعنی پیروی غرض و مقصود و پیروی نتیجه.
ـ پيروی غرض و مقصود :
در این گونه پيروی فقره پيرو با کلمه های ربط که ، تا، تا که ، برای این که، برای آن که ، ... به فقرۀ پايه میپیوندد . و فقرۀ پيرواکثر پس از فقرۀ پايه می آید ، بدين گونه :
فقرۀ پايه + کلمۀ ربط + فقرۀ پيرو
نمونه ها :
ـ خواهرم به بازار رفت ، تا پیراهنی برای عروسی خود بخرد .
خواهرم به بازار رفت . = پايه
پیراهنی برای عروسی خود بخرد = پيرو
ـ دوست من تیزرفتارخود را فروخت ، برای اینکه بتواند یک موتر بهتر بخرد .
دوست من ، تیزرفتار خود را فروخت . = پايه
آن دوست موتر بهتر می خرد . = پيرو
ـ پيروی نتیجه :
پيروی نتیجه با کلمۀ ربط ( که ) ساخته می شود ، بدین معنا که فقرۀ پيرو با کلمۀ ربط که با فقرهء پايه که نخست می آید، می پیوندد . بدین صورت :
فقرۀ پايه + که + فقرۀ پيرو
اوآهسته سخن می گفت ، که کسی سخنش را نشنود
ـ او آهسته سخن می گفت . = پايه
کسی سخنش را نشنود = پيرو
ـ ما در افسانه می گفت که کود کش خواب شود .
مادر افسانه می گفت = فقره پايه
کودکش خواب شود = فقره پيرو
او گلاب سرخی را کند که به دوستش بدهد .
ـ او گلاب سرخی را کند = فقرۀ پايه
به دوستش بدهد = فقرۀ پيرو
***
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us