څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کت


شماری ازواژگان زبان گفتار که درنوشتار نیز می توان به کاربرد:
کت :
این واژه با ، همراه معنا دارد. درمتل کت شاه شوله نمی خورد یعنی آدم خودخواه و مغرور است. کت هرچی بازی ، کت ریش بابا هم بازی ! یعنی هرکاری را سرسری نباید گرفت .
کت دزد دهن جوال را گرفتن . در خیانت و کاری نا روا همدست کسی شدن .
کت سوزن چاه کندن . به کاری مشکل دست زدن.
کت خرس در جوال افتادن . باآدم بدرفتار هم صحبت و همکارشدن .
دربعض گویشها قی به همین معنا بکار می برند. قی ما چی داری ؟ چی اختلافی ، چی دعوایی با ما داری ؟
به این مثالها توجه کنید:
کاغذ را کتِ سرش چسپاند.
کتِ دوست خود هوا خوری رفت.
من کت، او جنگ کردم .
کرا نشین کت صاحب خانه قراردادی امضاکرد. درهمه جاهاییکه« با« و«همراه » کاربرد داشته می توانند «کت » نیز می تواند به کار رود.
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us