څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Free Articles
(105)انبار مضامین داکتر اسدالله حبیب [105]

موضوع

☼   آب خوردن یا آب نوشیدن  دستور زبان
☼   است و هست  دستور زبان
☼   الفبا یا الف بی  دستور زبان
☼   اولویت  دستور زبان
☼   اینی  دستور زبان
☼   بادیه و بادیه  دستور زبان
☼   بالاپوش  دستور زبان
☼   بحثی بر نوشتار شعر  ادبیات
☼   بنی آدم اعضای یکدیگر اند  ادبیات
☼   تا  دستور زبان
☼   تاوه یا تابه  دستور زبان
☼   ترت وفرت کردن ویا ترت وفرت شدن  دستور زبان
☼   تشکر کردن یا تشکری کردن  دستور زبان
☼   تصادف و تصادم  دستور زبان
☼   تغییر و تغیر  دستور زبان
☼   تنقید  دستور زبان
☼   تنوین  دستور زبان
☼   جمع بستن کلمه های دری و کلمه های دخیل زبانهای دیگر  دستور زبان
☼   جملۀ مرکب  دستور زبان
☼   جمهور ، جمهوری ، جمهوریت و رییس جمهور  دستور زبان
☼   حایل وهایل  دستور زبان
☼   حذف فعل باقرینه وحذف فعل بی قرینه  دستور زبان
☼   حولی ، حویلی و حوالی  دستور زبان
☼   خسته ، هسته ، استه  دستور زبان
☼   خفک کردن ، خفه کردن و خپ وخپک  روابط انسانی
☼   خوی یا خو  دستور زبان
☼   دم دادن ، دم به دم ، دم زدن  دستور زبان
☼   دوکان یا دکان  دستور زبان
☼   دِه به معنای بزن  دستور زبان
☼   دیوال یا دیوار  دستور زبان
☼   رشادت و رشید  دستور زبان
☼   زائر ، ز َوّ ار و ز ُوّ ار ز َوار  دستور زبان
☼   زبان دری ازگفتار تا نوشتار  ادبیات
☼   زدن به معنای مشتاقانه خوردن  دستور زبان
☼   زیارت  دستور زبان
☼   سلامتی ، بهبودی و سلامت و بهبود  دستور زبان
☼   سو یا سون  دستور زبان
☼   سَنَه و سُنة و سُنت و سُنّی و سنتی  دستور زبان
☼   شف یا فش  دستور زبان
☼   شمولیت ، شامل و مشمول  دستور زبان
☼   شَنگ  دستور زبان
☼   صفت  دستور زبان
☼   صفت مونث با واژگان نه مونث و نه عربی  دستور زبان
☼   ضمير وصفی  دستور زبان
☼   ضمير وصفی یا صفت هنری  دستور زبان
☼   ضمیر اشاره  دستور زبان
☼   ضمیر یا جاگزین  دستور زبان
☼   ضمیرهای مشترک  دستور زبان
☼   عبارت  دستور زبان
☼   عبارت ، عبارت اضافی و تتابع اضافات درشعر  دستور زبان
☼   عدد یا شماره  دستور زبان
☼   عدم  دستور زبان
☼   فاژه کشیدن  دستور زبان
☼   فرو رفتن ، بررفتن و در رفتن  دستور زبان
☼   فعل جمع یا مفرد  دستور زبان
☼   قلف یا قفل  دستور زبان
☼   لاش و لاش کردن  دستور زبان
☼   لغزیدن یا لخشیدن  دستور زبان
☼   للو ولالایی  دستور زبان
☼   ما و شما ، مایان وشمایان ،‌ ماها وشماها و مان ، تان و شان  دستور زبان
☼   مانده ومانده گی  دستور زبان
☼   مسؤول  دستور زبان
☼   مصدر جعلی  دستور زبان
☼   مصدر دردستور زبان پارسی دری  دستور زبان
☼   مصرع یا مصراع  دستور زبان
☼   مضارع  دستور زبان
☼   مطابقت فعل با فاعل  دستور زبان
☼   مطرح بودن ، مطرح کردن ومطرح شدن  دستور زبان
☼   مو یک شدن  دستور زبان
☼   مَرَّه  دستور زبان
☼   می آیم ، میا ، بیا و نیامد  دستور زبان
☼   میباشد و است  دستور زبان
☼   نا سازگاری صفت با موصوف  دستور زبان
☼   ناسازگاری عدد ، وابسته های عددی و معدود  دستور زبان
☼   نواقص  دستور زبان
☼   نکته یی چند یا نکاتی چند و آیتی چند یا آیاتی چند  دستور زبان
☼   وابسته های عددی یا واحدهای سنجش  دستور زبان
☼   واری ، وار و واره  دستور زبان
☼   واو و گونه های آن در گفتار ونوشتار  دستور زبان
☼   واژه های با "ط" اما به "ت"  دستور زبان
☼   پاغنده  دستور زبان
☼   پاییدن  دستور زبان
☼   پخچ و پست و پخش  دستور زبان
☼   پروا  دستور زبان
☼   پروا و وار و واری  دستور زبان
☼   پسِ پشت  دستور زبان
☼   پشک یا گربه  دستور زبان
☼   پُت  دستور زبان
☼   پُست آدرس  دستور زبان
☼   پیدا  دستور زبان
☼   پیرو مهمل  دستور زبان
☼   پیروی امتیازی و سببی  ادبیات
☼   پیروی وصفی و زمانی  دستور زبان
☼   چیر وچیره  دستور زبان
☼   چیستی وچگونگی ترکیب  دستور زبان
☼   کاربرد فعل جمع یا مفرد  دستور زبان
☼   کاربردفعل وصفی  دستور زبان
☼   کت  دستور زبان
☼   کُریزکردن  دستور زبان
☼   گرفتگی و گرفتاری و گیر و گرفت  دستور زبان
☼   گلم یا گلیم  دستور زبان
☼   گله کذاری یا گله و گذاری یا گله گزاری  دستور زبان
☼   گونه های « ی » در زبان گفتاری ونوشتاری  دستور زبان
☼   گونه های فعل از نگاه معنا  دستور زبان
☼   ین وون نشانه های جمع  دستور زبان


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us