څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نامه های آرامی بلخی

نامه های آرامی بلخی
منبع: J. Naveh & S. Shaked,
از آرشیڤ: داکتر مریم زبردست


Tally, with Khshathraka from Gauza

T 11
Bactria

year 3 of Darius III, corresponding to 334 BC

ink on wood

inscribed in Aramaic

2x25.3cm

Inscribed on the flat surface is, ‘With Khshathraka. From Gauza. In the year 3 [of] Darius the King’. There are 68 notches in total.

J. Naveh & S. Shaked, Aramaic Documents from Ancient Bactria (Fourth Century BCE), London 2012, no.D4, pp.240–41.


اگر در مورد این اثر باستانی٬ معلومات بیشتر دارید٬ لطف نموده برای ما بفرستید. ما در همین صفحه٬ از همکاری شما یادآوری میکنم.
If you have more information about this Afghan heritage, please do not hesitate to send it to us. We will mention your contribution, right in this page. Thank you

 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us