څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نامه های آرامی بلخی

نامه های آرامی بلخی
منبع: J. Naveh & S. Shaked
از آرشیڤ: داکتر مریم زبردست


<div>Letter from Akhvamazda to Bagavant</div><div><br></div>IA 5 Bactria mid-fourth century BC ink on leather written in Official Aramaic 22.7 x 31.5cm This is a letter from Akhvamazda, the satrap of Bactria, in which he reprimands Bagavant, the governor of Khulmi, for having disobeyed his instructions to roof two of the satrap’s houses and to bring the corn and sesame to his granary for sowing as seed. He commands him to roof the two houses in the most desirable and best manner, as was previously ordered, and warns him that – if does not deliver in full the corn and the sesame for sowing as seed – he will be made to pay the full amount from his own house.


اگر در مورد این اثر باستانی٬ معلومات بیشتر دارید٬ لطف نموده برای ما بفرستید. ما در همین صفحه٬ از همکاری شما یادآوری میکنم.
If you have more information about this Afghan heritage, please do not hesitate to send it to us. We will mention your contribution, right in this page. Thank you

 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us