څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
که گوید از من آن شیرین ادا را که تلخ از غم مکن اوقات ما را ندارم بعد از این تاب تغافل بت من گوشهء چشمی خدا را ستمگر بی مروت، نا مسلمان چه گویم ای بتان آخر شما را نگارا گشته ام پامال حسرت چرا رو داده پابوست حنا را جفایت کشت ما را زنده باشی ادا کردی حق مهر و وفا را بجز جور و جفا کاری نداری نمی دانی مگر رسم وفا را به خاک پای تو ای نور دیده نمی سازم برابر توتیا را گدای کشور عشقیم شایق به چشم کم مبین آخر تو ما راLast Update: May 26, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us