څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
اینقدر نقشی که گل کرد از نهان و فاش ما صرف رنگی داشت بیرون صدف نقاش ما جمع دار از امتحان جیب عریانی دلت دست ما خالی ترست از کیسه ی قلاش ما زین سلیمانی که دارد ستگاه اعتبار بر هوا یکسر نفس می گسترد فراش ما گرد عبرت در مزار یاس می باشد کفن چشم پوشیدن مگر از ما برد نباش ما محو دیداریم اما از ادب غافل نه ایم شرم نورست آنچه دارد دیده ی خفاش ما زندگی موضوع اضدادست صلح اینجا کجاست با نفس باقیست تا قطع نفس پرخاش ما از جبین تا نقش پا بستیم آیین عرق این چراغان کرد آخر غفلت عیاش ما بیدل این دیگ خیال از خام جوشیها پرست ششجهت آتش زنی تا پخته گردد آش ماLast Update: June 28, 2008


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us