څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
از دست نگاری شده خونین جگر ما چون خار خورد گل به خدا در نظرما چون غنچه به تنگ است ف اقش باران برسانید با آن گل خبر ما رشک آیدم از همره یی سایه خود هم گاهی که شود بر سر کویش گذر ما آخر ز چه ای ابر ،هوای تو بلند است هشدار که تر می شوی از چشم تر ما از تلخی غم شور ندارد دل نا شاد گر یک نگهء تند کند لب شکر ما پیشش نتوان دم زدن ای شوخ سپاهی از بسکه حق تیغ تو باشد بسر ما چون شایق آواره به کف هیچ نداریم روزی که شود پیش عزیزان گذر ماLast Update: December 2, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us