څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
می رمد بسکه زما شوخ ستم پیشهء ما یک قلم صورت او رفته ز اندیشه ما شیر قالین حریم توام ای آفت جان نقص دارد به تو هم سوختن بیشهء ما نقش شیرین تو کندیم به ناخن در دل کی چو فرهاد کند بی ادبی تیشهء ما محتسب این همه سامانه و اسباب نداشت برده در خانه خود ماه دو صد شیشه ما آبیاری نبود چون گل تصویر مرا نیست منت کش احسان فلک ریشهء ما ای که از شایق دلداده سوانح طلبی شعر گفتن هنر و عشق بتان پیشهء ماLast Update: February 29, 2020


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us