څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
نی به مومن دوست باشم نی به کافر آشنا در دو عالم نیست ما را جز تو دیگر آشنا می کشم تصویر خود هر جای با تصویر او تا به این صورت شوم روزی به دلبر آشنا ساخت از عیش و نشاط. خرمی بیگانه ام کاشکی با من نمی شد آن ستمگر آشنا بسکه رم خورد است طبع دوستان از همدگر نی بود بلبل به گل ، نی می به ساغر آشنا ظاهر بی باطنت زاهد نمی آید به کار کی بود شمشیر چوبینت به جوهر آشنا صحبت نیکان ندارد با بدان هرگز اثر بود عمری بولهب هم با پیمبر آشنا تا توانی دامن او را مده از دست خود چون شدی یکبار با اولاد حیدر آشنا عمر ها خدمت کنی باید به پیش اولیاء کی به آسانی شود با کس غضنفر آشنا ترک ما کردی برای خاطر اغیار حیف ساختی بیگانه خوشنود و مکدر آشنا شایق از بیگانگان هرگز نمی آید ضرر دشمن جانی بود امروز یکسر آشناLast Update: November 27, 2019


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us