څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
می پرستم، جان سر پیمانه سودا می کنم هر چه دارم بر در میخانه سودا می کنم این منادی می زنم در کوچه های زلف یار من دل صدپاره دارم شانه سودا می کنم تا شود معلوم که آبادی وی در دست کیست این دل ویرانه را ویرانه سودا می کنم صرف بیجا می نمایم حیف این عمر عزیز یوسف خود را به این سامانه سودا می کنم گر مرا قدرت بود گل را به بلبل می دهم هرکجا شمعیست با پروانه سودا می کنم در دکانم نیست چیزی یک قلم باب اناث هرچه سودا می کنم مردانه سودا می کنم چار سو و چوک ما در جادۀ میوند رفت شش کباب خویش در بارانه سودا می کنم چند روزی شد که زنار برهمن بسته است عشقری را بر در بتخانه سودا می کنمLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us