څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
ای ز خيال عارضت تار نظر به پيچ و تاب وی ز حديث کاکلت سنبل تر به پيچ و تاب موی سياهت ای صنم وه چه عجب فتاده است حلقه به حلقه، خم به خم تا به کمر به پيچ و تاب توشک مخملی تو برق زند به ديده ام زير سر تو نازنين بالش پر به پيچ و تاب از فلک چهارمين مشتری تو گشته اند دور تو دور می خورد شمس و قمر به پيچ و تاب پهلوی غير کم نشين ای بت من که از حسد می چکد از دو چشم من خون جگر به پيچ و تاب شمع صفت تمام شب سوز و گداز داشتم دود بر آمد ز دلم وقت سحر به پيچ و تاب طوق طلا و نقره را آن صنم از غرور حسن کرده حمايل گلو شير و شکر به پيچ و تاب مارصفت کمند زلف از دو طرف خميده است کلچه زده به دور آن رنگ دگر به پيچ و تاب عين خرام سيده رو، قولک و گردنک مزن هرسو که می روی، مرو جان پدر به پيچ و تاب درد و غم بتان به دل بسکه فتاده عشقري سربسر است لابلا همچو فنر به پيچ و تابLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us