څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
ناز و ادا و جلوۀ خوبان غنيمت است تکليف و رنج گردش دوران غنيمت است ای دل اگر تو قابل الطاف نيستي دشنام هم ز لعل نکويان غنيمت است از بزم ما مرو که به عمر اعتبار نيست بنشين دمی که صحبت ياران غنيمت است دل را ضرور بر سر دلدار تير کن قيمت اگر نمی خرد، ارزان غنيمت است ای دل اگر به خندۀ صبح آشنا نيي اين گريه های شام غريبان غنيمت است زين گشنه مردگان مشو آزرده عشقري دشنام اگر دهند به مهمان غنيمت استLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us