څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
زیارت آمدم در روضه ات مشکل گشا گفته بدور تربتت گردیده ام حاجت روا گفته غریب و مو سفیدم آمدم تا دست من گیری کمر را بسته ام سوی تا شاه اولیا گفته یقین دانم شه مردانی و سر افسر اسلام گرفتم حلقه در را علی المرتضا گفته علاج درد بیدرمان ما در آستان تست خداوند جهان از بهر هر دردی دوا گفته فتادم من از آن لرزیده در پیش نگاهت ترا چون شیر درگاه در خود کبریا گفته مدینه میشمارم این مزار فیض آثارت ترا چون لحمک لحمی محمد مصطفی گفته تو با کشف ولایت ذره ذره حال من دانی اگر چه گفتنی ها دگرماندست ناگفته به امیدی که این عرض و نیاز من قبول افتد بچشم خود کشم خاک درت را توتیا گفته بکن در بحر پر امواج گیتی دستگیری ام گرفتم دامنت را با تضرع نا خدا گفته شفا بخش تماما دردهای درد مندانی گرفتم خورده از خاک درت آب بقا گفته فقیرم عاجزم بی سرپنا خانه بردوشم حضورت عرض خود راعشقری سرتا پا گفتهLast Update: March 19, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us