څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
بسيار کنج و کاو مکن اختيار نيست اسرار زنده گی به کسی آشکار نيست هستی غريق و ليک نباشی تو نا اميد بحر هر قدر وسيع بود بی کنار نيست تحقيق دان که ذات خداوند برحق است ای فلسفی دلايل بسيار کار نيست اثبات ذات حق ز صفاتش عيان بود صنعش نگر به چشم تو آخر غبار نيست در شش جهت به حديکه ديد تو می رسد خالی ز نور مظهر پروردگار نيست از احوالی خويش يکی را دو ديده ئی بيرنگ شو که رنگ خزان و بهار نيست وحدت بود که کثرت ازو گل نموده است نبود اگر مواد وجود شرار نيست اقرار بهتر است، ز انکار درگذر چون ذرۀ عقايد تو در شمار نيست با مهر و ماه و کوکب رخشان مزين است اين سقف باشکوه ز دود و بخار نيست ای عشقری خسی سخن از روی آب زن اسرار عمق بحر ترا اقتدار نيستLast Update: February 7, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us