څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
در طریق عشق خام افتاده ام در دهان خاص و عام افتاده ام در قطار شاعران عصر خویش هرزه سنج و بی لگام افتاده ام تار پیدا کرده ام با کاکلی چند روزی شد بدام افتاده ام بینوایی تلخ کرد اوقات من در غم این صبح و شام افتاده ام نفس من از بس هلاک خوردنست چون مگس بین طعام افتاده ام ای برهمن زاده دستم را بگیر بگذر از کین رام رام، افتاده ام پیریم از میکده خارج نمود بی نصیب از دور جام افتاده ام پاس کردم گرچه درس عاشقی با تمامی ناتمام افتاده ام بین خاک و خون سر راه کسی کشته ی بی انتقام افتاده ام برسرم کردند خوبان بزکشی من بچنگ هرکدام افتاده ام تیغ جوهردارم اما عشقری زیر گردون در نیام افتاده امLast Update: January 14, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us