څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
نازم ای سرو سهی قامت رعنای ترا بندۀ خاص شوم نرگس شهلای ترا زنده باشی که به ما شيوۀ ياری داري حق کند در دل من بيش تمنای ترا گر دوصد بار بميرم به پيش قدمت کی توانيم ادا، حق اداهای ترا آرزوی دلم اينست که باشی تو به خواب چشم ماليده زيارت بکنم پای ترا من روادار نيم با پدر و مادر تو رشکم آيد که کنند سير و تماشای ترا پرده های دل من زير برش آمده است تا که خياط گرفته قد و بالای ترا سنبل از نسبت بی نسبتی گرديد خجل تا به مقراض زند زلف سمنسای ترا مست نازند بتان شکوۀ بی جا نکني که ندارند به دل ذرۀ پروای ترا عشقری در سر بازار می آشام مباش محتسب می شکند ساغر و مينای تراLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us