څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
میروم هر لحظه از خود روبروی کیستم بالمقابل با کیم؟ در گفتگوی کیستم گرم گردیدست در میدان رندان نرد عشق سوی من آیا که باشد؟ من به سوی کیستم در بیابان های ناکامی دویدم سال ها آخر افتادم ز پا، در جستجوی کیستم یادم آمد سبزۀ خط کدامین نوخطی اینقدر تازه دماغ از نازبوی کیستم بر سر هر رهگذر سایم جبین خویش را من به ذوق بوسه ئی از خاک کوی کیستم یکدم از افغان دل ناشاد من خالی نشد از که دور افتاده ام؟ در های و هوی کیستم ذره ئی قدر و وقاری من نمیبینم ز خود اینقدرها محترم از آبروی کیستم در دم مرگم ولی چشمم بسوی در بود انتظاری میکشم، در آرزوی کیستم عشقری عمرم به ظلمات شب هجران گذشت من سیه بخت اینقدر از تار موی کیستمLast Update: January 24, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us