څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
بی نکورويی گلستان خوش نمی آيد مرا جنت بی حور و غلمان خوش نمی آيد مرا شعله رخساری چو امشب نيست می در خاک ريز می کشی بی ماه تابان خوش نمی آيد مرا سر که بی سودا بود تاج شهی دردسر است عشرت بی چشم گريان خوش نمی آيد مرا گريهٔ وقت سحر بسيار منظور من است نالهٔ شام غريبان خوش نمی آيد مرا همرۀ يوسف وشی در بين زندان خوشتر است دلکشا بی ماه تابان خوش نمی آيد مرا از نکويان کاکل مرغوله ميفارد مرا زلف قمچين و پريشان خوش نمی آيد مرا شيوۀ تلخ کريمان نيست بار خاطرم لطف و احسان خسيسان خوش نمی آيد مرا همرۀ هر بی سر و پا هرزه گردی بدنماست وضع بيجای نکويان خوش نمی آيد مرا گرمی گرمابه آن کيک و خسک بهتر بود سردی و برف زمستان خوش نمی آيد مرا بگذر از اين گرمجوشيهای مردم عشقري صحبت اين بيوفايان خوش نمی آيد مراLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us