څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
عاشق دربار شاهم من زکابل میروم در گل سرخ سخی جان با توکل میروم چون رسد آن روز بیست و بیست ویک ماه حوت بر سر موتر نشسته بی تامل میروم چند روزی همچو مهمان میستم در شهر آن آخچه را دیده شبرغان تا سرپل میروم در سرپل کار و بار دیگری نبود مرا از ره هم مسلکی دیدار بلبل میکنم باز میگردم بسوی شهر اندخوی ای عزیز آشهای قابلی کرده تناول میروم چند روزی دولت آباد هم تماشا میکنم جانت شهر تگابش چیدن گل میروم کوهسار میمنه ماه حمل جوش گل است از برای چیدن ریحان و سنبل میروم آرزو دارم که ببینم آبشار بلچراغ ساغر و مینا به کف باساز قلقل میروم باز میگردم به شادی جانت شهر مزار دور روضه عشقری گردیده کابل میرومLast Update: March 20, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us