څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
انتخاب من ز حسن يار سيب غبغب است گرچه شيرينتر در آن گلزار عناب لب است رفته از يادم خدا می داند ايام صحت سالها شد از فراق يار در جانم تب است ای که در مکتوب خود جويای حالم گشتهٔ روز روشن در نگاهم بی گل رويت شب است صندلی رنگی چو در يک صندلی با من بود امشب اين ويرانهٔ من رشک باغ کوکب است کار امروز جهان را خالی از حکمت مگير هرچه آيد در نظر چون ماه چاه نخشب است در ديار بی کسی از بينواييها منال بيوقاريهای مجنون محبت منصب است با کدامين گلرخی آيا سر و کارش بود وقت و ناوقت عشقری اِستاده پيش مکتب استLast Update: December 20, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us