څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صوفی عشقری

				
					
رسیده باز، ایام بهاری دوسه روزی کنم، موتر سواری خدا خواهد اگر باشد نصیبم مزار است عزم من دارم تیاری روم سوی مزار فیض آثار نمایم یا سخی جان عذرو زاری دلم آمیخته خورد رگه اوست نموده از کرم حاجت براری تمنایم بود عشق و محبت نخواهم از جنابش کار داری شه مردان چو یار و یاور ماست نمیخواهم زکس امداد و یاری فتادم در نظرگاهت نظر کن چو شیر حضرت پروردگاری جراحت زیار عصیانم سراپا بدل دارم هزاران زخم کاری بیا ای عشقری بس کن مخور غم خدا را یاد کن در هر دیاریLast Update: March 18, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us