څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

استاد خلیلی

				
					
ناله به دل شد گره، راه نيستان کجاست خانه قفس شد به من، طرف بيابان کجاست؟ اشک به خونم کشيد، آه به بادم سپرد عقل به بندم فكند، رخنه‌ی زندان کجاست؟ گفت پناهت دهد، در ره آن خاک شو آن که شدم در رهش خاک بگو آن کجاست؟ روز به محنت گذشت، شام به غم شد سحر ساقی گل‌چهره کو، نعره‌ی مستان کجاست؟ در تف اين باديه، سوخت سراپا تنم مزرعم آتش گرفت، نم‌نم باران کجاست؟ موج نلرزد بر آب، غنچه نخندد به باغ برگ نجنبد به شاخ، باد بهاران کجاست؟ خوب و بد زندگی، بر سر هم ريخـتند تا کند از هم جدا، بازوی دهقان کجاست؟ برق نگه خيره شد، شوق زدل رخت بست خانه پُر از دود شد، مشعل رخشان کجاست؟ ناله شدم، غم شدم، من همه ماتم شدم آن دل خرم چه شد، آن لب خندان کجاست؟ ابر سيه شد پديد، باز به چرخ سخن اختر برج ادب، مرد سخن‌دان کجاست؟ هم‌نظر بوعلی، هم‌قدم بوالعلا هم‌نفس رودکی، هم‌دم سلمان کجاست؟ مرد نميرد به مرگ، مرگ از او نام‌جوست نام چو جاويد شد، مردنش آسان کجاست؟Last Update: December 22, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us