څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

استاد خلیلی

				
					
بداغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی به تنگ آمد دلم زين زندگی ای مرگ جولانی در اين مکتب نميدانم چه رمز مهملم يارب که نی معنی شدم، نی نامه و نی زيب عنوانی از اين آزادگی بهتر بود صد ره به چشم من صدای شيون زنجير و قيد کنج زندانی به هر وضعيکه گردون گشت کام من نشد حاصل مگر اين شام غم را مرگ سازد صبح پايانی جوانی سلب گشت و حيف کآمال جوانی هم يکايک محو شد مانند اعلام پريشانی زيک جو منت اين ناکسان بردن بود بهتر که بشکافم بمشکل صخره سنگی را بمژگانی گناهم چيست، گردونم چرا آزرده ميدارد ازين کاسه گدا ديگر چه جستم جز لب نانیLast Update: December 23, 2013


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us