څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
جوش اشکیم وشکست آئینه دار است اینجا رقص هستی همه دم شیشه سوار است اینجا عرصهٔ شوخی ما گوشهٔ ناپیدائی ست هرکه روتافت به آئینه دچار است اینجا عافیت چشم ز جمعیت اسباب مدار هرقدر ساغر و میناست خمار است اینجا به غرور من وماکلفت دلها مپسند ای جنون تاز نفس آینه زار است اینجا نفی خود می کنم اثبات برون می آید تا به کی رنگ توان باخت بهار است اینجا هرچه آید به نظر آن طرفش موهوم است روز شب صورت پشت و رخ کار است اینجا سایه ام باکه دهم عرضه سیه بختی خویش روز هم آینه دار شب تار است اینجا دامن چیده در این دشت تنزه دارد خاک صیادگل از خون شکار است اینجا زندگی معبدشرمی ست چه طاعت چه گناه عرق جبهه همان سبحه شماراست اینجا عشق می داند و بس قدرگرانجانی من سنگ شیرازهٔ اجزای شرار است اینجا چند بیدل به هوا دست وگریبان بودن جیبت ازکف ندهی دامن یار است اینجاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us