څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چشم بیدار طرب مایهٔ سامان گل است در نظر خوابت اگر سوخت چراغان گل است آب و رنگ دگر از فیض جنون یافته ایم عرض رسوائی ما چاک گریبان گل است عشرت رفته درین باغ تماشا دارد خنده های سحر آغوش پریشان گل است یک نگه مشق تماشای طرب مفت هوس غنچه در مهد به پرداز دبستان گل است داغ بیطاقتی کاغذ آتش زده ایم رفتن از خود چقدر سیر خیابان گل است اشک ما موج تبسمکدهٔ شوخی اوست شور شبنم نمکی از لب خندان گل است فرصت عیش درین باغ نچیده ست بساط رنگ گردیست ز پائی که به دامان گل است نشوی بیهوده تهمت کش جمعیت دل غنچه هم در شکن ببستن پیمان گل است تو هم از نالهٔ بلبل نشستن آموز صحن این باغ پر از خانه به دوشان گل است رنگ و بو در نظرت چند نقاب آراید با خبر باش همین صورت عریان گل است یاد ما حسن تو را آینهٔ استغناست نالهٔ بلبل بیدل علم شان گل استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us