څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
سر خط درس کمالت منتخب دانی بس است ازکتاب ما و من سطر عدم خوانی بس است چند باید چیدن ای غافل بساط اعتبار از متاع کار و بارت آنچه نتوانی بس است تا درین محفل چراغ عافیت روشن کنی پردهٔ فانوس رازت چشم قربانی بس است ناتوان از خجلت اظهار هستی آب شد از لباس نیستی یک اشک عریانی بس است رفته ای از خود اقامت آرزوئیهات چند نقش پائی گر درین وبرانه بنشانی بس است عجز بنیادت گر از انصاف دارد پایه ای از رعونت اینکه خود راخاک می دانی بس است نیست از خود رفتن ما قابل بازآمدن گر عناتها برنگردد رنگ گردانی بس است در محیط انقلاب اعتبارات فنا کشتی درویش ما گر نیست توفانی، بس است امتیاز محو او برآب وگل موقوف نیست عنصر کیفیت آئینه حیرانی بس است ای حباب اجزای موجی، سازت از خود رفتن است یک تامل وار اگر با خود فرو مانی بس است بر خط تسلیم رو بیدل که مانند هلال پای سیر آسمانت نقش پیشانی بس استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us