څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
نگاه وحشی لیلی چه افسون کرد صحرا را که نقش پای آهو چشم مجنون کرد صحرارا دل از داغ محبت گر به این دیوانگی بالد همان یک لاله خواهدطشت پرخون کرد صحرارا بهار تازه روئی حسن فردوسی دگر دارد گشاد جبهه رشک ربع مسکون کرد صحرا را به پستی در نمانی گر به آسودن نپردازی غبارپرفشان هم دوش گردون کرد صحرا را دماغ اهل مشرب با فضولی برنمی آید هجوم این عمارتها دگرگون کرد صحرا را ز خودداری ندانستیم قدر عیش آزادی دل غافل به کنج خانه مدفون کرد صحرا را ندانم گردباد از مکتب فکرکه می آید که این یک مصرع پیچیده موزون کردصحرارا به قدر وسعت است آماده استعداد ننگی هم بلندی ننگ چین بردامن افزون کرد صحرارا غبارم را ندانم در چه عالم افکند یارب غم آزادئی کز شهر بیرون کرد صحرا را به کشتی از دل مأیوس باید بگذرم بیدل شکست این آبله چندان که جیحون کردصحرا راLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us