څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ناتوانی گر چنین اعضای ما خواهد شکست استخوان دریکدگرچون بوریاخواهد شکست حاصل دل ، جز ندامت نیست ، از تعمیر جسم بار این کشتی غرور ناخدا خواهد شکست هرکجا صبر ضعیفان پای طاقت افشرد شیشه ها بر یکدگر جهد صدا خواهد شکست در قفس فریاد خاموشی است ما را چون حباب شور این آهنگ هم در گوش ما خواهد شکست تا نگردد عالم از توفان گل یگ جام می چون خزان صفرای رنگ ما کجا خواهد شکست باطن هر غنچه بزم شبنمستان حیاسب از شکست یک د ل اینجا شیشه ها خواهد شکست سخت در تیمار جسم افتاده ای هشیار باش عاقبت از سعی تعمیر این بنا خواهد شکست شمع این محفل نمی بیند ز خود عاجزتری موی سر بشناش اگرخاری به پا خواهد شکست الرحیلی درکمین ما و من افتاده است کرد چندین کاروان بانگ درا خواهد شکست گردش صد سال دندان را به سستی می کشد دانهٔ ماگرد چندین آسیا خواهد شکست حسن وحدت جلوه آفاق را آئینه ایم هر که ا ز خود چشم پوشد رنگ ما خواهد شکست بی نیازیها محیط آبروی دیگر است لب به حاجت وامکن رنگ غنا خواهد شکست نیست غیر از خودسریها سنگ مینای حباب این سر بی مغز را بیدل هوا خواهد شکستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us