څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بود بی مغزسرتند خروش مینا امشب از باده به جا آمده هوش مینا وقت آن شدکه به دریوزه شود سر خوش ناز کاسهٔ داغ من ازپنبهٔ گوش مینا زندگی کردن مار به خم عجزکشید باده زنار وفا بست به دوش مینا تانفس هست به دل زمزمهٔ شوق رساست گم نسازد اثر باد ه خروش مینا ای قدح گوش شو و مژدة مستی دریاب گرم نطقی است کنون لعل خموش مینا می کشد جلوة لعل تو به کیفیت می آب حسرت ز لب خنده فروش مینا چشم و دل زیب گرفتاری سودای همند خط جام است همان حلقهٔ گوش مینا همه جا جلوه فروش است دل از دیده مپرس جام این بزم نهفتند به جوش مینا قلقلی راهزن گوش شد و هوش نماند ورنه صد رنگ نوا داشت خروش مینا دل عشاق زآفت نتوان باز خرید پرفشان است شکست از برو دوش مینا بیدل اندر قدح باده نظرکن به حباب تا چه دارد نفس آبله پوش میناLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us