څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
سرمنزل ثبات قدم جاده ساز نیست لغزیده ایم ورنه ره ما، دراز نیست بر دوش نیستی نتوان بست ننگ جهد رفتن ز خویش ناقهٔ راه حجاز نیست تشویش انتظار قیامت قیامت است ما را دماغ این همه ابرام ناز نیست مژگان به هرچه بازکنی مفت حیرت است عشق هوس همین دوسه روز است باز نیست گر محرم اشاره مژگان او شوی در سرمه نغمه ای ست که در هیچ ساز نیست بی اخثیار حیرتم از حیرتم مپرس آئینه است آینه آئینه ساز نیست زیر فلک به کاهش دل ساز و صبرکن درکارگاه شیشه گران جز گداز نیست نقصان آبروکش و نام گهر مبر سوداگر جهان غرض امتیاز نیست جز همت آنچه ساز جهان تنزل است باید نشیب کرد، تصور فراز نیست ما عجزپیشه ها همه معشوق طینتیم لیک آن بضاعتی که توان کرد، ناز نیست سودای خضر، راست نیاید به تیغ عشق ایثار نقد کیسهٔ عمر دراز نیست عجز نفس چه پرده گشاید ز راز دل ما را نشانده اند بر آن در که باز نیست بید ل گداز دل خور و دندان به لب فشار بر خوان عشق دعوت نان و پیاز نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us