څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چون صبح مجو طاقت آزارکس از ما کم نیست که ما را به درآرد نفس ازما ما قافلهٔ بی نفس موج سرابیم چندین عدم آن سوست صدای جرس ازما مردیم به ضبط نفس ولب نگشودیم تا بوی تظلم نبرد دادرس از ما عمری ست دراین انجمن ازضعف دوتائیم خلخال رسانید به پای مگس از ما همت نزندگل به سر ناز فضولی رنگ آینه بشکست به روی هوس ازما پر ناکس ازین مزرعهٔ یأس دمیدیم بر چشم توقع مگذارید خس از ما درگرد خیال تو سراغی است وگرنه چیزی دگر از ما نتوان یافت پس از ما رنگ آینهٔ الفت گل هیچ نپرداخت قانع به دل چاک شد آخر قفس از ما ما را ننشانیدکسی بر سر رهش بیدل تو پذیری مگر این ملتمس از ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us