څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
آتش وحشتم آنجاکه برافروخته است برق در اول پرواز، نفس سوخته است چه خیال است دل از داغ تسلی گردد اخگرم چشم به خاکستر خود دوخته است گفتگو آینه پرداز محبت نشود به نفس هیچ کس این شعله نیفروخته است از قماش بد و نیک دو جهان بیخبریم چون حیا پیرهن ما نظر دوخته است ذره ای نیست که خورشیدنمائی نکند گرد راهت چه قدر آینه اندوخته است نتوان محرم تحقیق شد از علم و عمل وصفها ساخته وما ومن آموخته است پاس اسرار محبت به هوس ناید راست شمع بر قشقه وزنارچها سوخته است ای نفس مایه دکانداری هستی تا چند آسمان جنس سلامت به تو نفروخته است گرنه شاگرد جنون است دل بیدل ما ابجد چاک گریبان زکه آموخته استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us