څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تا دربن گلزار چون شبنم گذر داریم ما باده ای در جام عیش از چشم تر داریم ما سهل نبود در محیط دهر پاس اعتبار آبروئی چون گهر همراه سر داریم ما چون صداهرچند در دام قس وامانده ایم از شکست خاطر خود بال وپر داریم ما کی به سیل گفتگو بنیاد ماگیرد خلل کوه تمکین خانه ای ازگوش کر داریم ما کس به تیغ سرکشی باما نمی گردد طرف اززمینگیری چو نقش پا سپر داریم ما شعلهٔ ما فال خاکستر زد و آسوده شد ای هوس بگذر، سری درزیرپر داریم ما رنگ ما از خاکساری برنمی دارد شکست چون علم گردی ز میدان ظفر داریم ما از دل گرمی توان درکاینات آتش زدن ساز چندین گلخنیم ویک شرر داریم ما ناله را ای دل به بادغم مده این رشته ای ست کزپی شیرازهٔ لخت جگر داریم ما فتنه ها از دستگاه زندگی گل کردنی ست از نفس صبح قیامت در نظر داریم ما می رسیم آخر همان تا نقش پای خود چوشمع گر سراغ رنگهای رفته برداریم ما بیدل اندر جلوه گاه چین ابروی کسی کشتی نظاره در موج خطر داریم ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us