څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
وصف لب توگر دمد ازگفتگوی ما گردد چوگوهر آب گره درگلوی ما ای دربهار و باغ به سوی توروی ما نام تو سکهٔ درم گفتگوی ما بحریم ونیست قسمت ما آرمیدنی چون موج خفته است تپش موبه موی ما از اختراع مطلب نایاب ما مپرس با رنگ و بو نساخت گل آرزوی ما ما وحباب آب زیک بحرمی کشیم خالی شدن نبرد پری از سبوی ما چون صبح چاک سینهٔ ما بخیه ای نداشت پاشیدن غبار نفس شد رفوی ما عمری ست باگداز دل خود مقابلیم ای آینه عبث نشوی روبروی ما ناگشته خاک دست نشستیم از غرور چون شعله بود وقف تیمم وضوی ما نقاش زحمت خط و خال آنقدر مکش خط می کشد به سایهٔ موآب جوی ما تا چند پروری به نفس مزرع امید بایدکشید خاطر او را به سوی ما غماز ناتوانی ما هیچکس نبود بیدل شکست رنگ برون داد بوی ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us