څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بی ساز انفعال سراپای من تهی ست چون شبنم ازوداع عرق جای من تهی ست نیرنگ عالمی به خیالم شمرده گیر صفر ز خودگذشته ام اجزای من تهی ست رنگی ندارد آینهٔ مشرب فنا ازگرد خوا دامن صحرای من تهی ست دل محو مطلق است چه هستی کجا عدم از هرچه دارد اسم معمای من تهی ست چون صبح بالی از نفس سرد می زنم عمری ست آشیانهٔ عنقای من تهی ست از نقد دستگاه زیانکار من مپرس امروز من چوکیسهٔ فرد ای من تهی ست چون پیکر حبابم از آفت سرشته اند از مغز عافیت سر بی پای من تهی ست یارب نقاب کس ندّرد اعتبار پوچ از یک حباب قالب دریای من تهی ست تاکی فروشم از عرق شرم جام عذر چشمش خمار دارد و مینای من تهی ست بیدل سرمحیط سلامت چه موج وکف تا او بجاست جای تو و جای من تهی ستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us